PERGJIGJE

Ne listen tuaj mund te futni sa me poshte:

Pozitive

Negative

Arsye e fuqishme ekonomike per te mbrotjur zonat natyrore me qellim qe te vazhdojme te korrim perfitimet ekonomike nga turizmi dhe ne vecanti nga eko-turizmi (p.sh. vrojtim zogjsh dhe balenash).

 

Biodiversiteti po shkaterrohet sepse format e qendrushem te aktiviteve ekonomike sic eshte bujqesia tradicionale po braktisen.

Ndryshimi i qendrimit te njerezve ndaj burimeve, si nga turistet edhe nga banoret lokale. Te paret mund te jene te edukuar per vleren dhe rendesine e burimit nderkohe qe te dytet mund ti shikojne burimet si vlera ekonomike shtese.

 

Mbipopullimi sebashku me ndertimin e ndertesave dhe te infrastruktures mund te ndikoje ne te kundert mjedisin kulturor dhe te shkaterroje destinacione e ti beje me pak terheqese.

Me shume te ardhura financiare te cilat mund te mundesojne financimin per mbrojtjen .

Keqperdorim i burimeve natyrore si per shembull uji per perdorime te panevosjhme. Shkaterrimi ii habitateve fizike dhe trazimi mund te coje ne humbje te biodiversitetit dhe turizmi mund te te jete nje agjent i rendesishem duke shtuar me tej stresin mbi burimet bregdetare tashme te brishta.

 

Zhvillimi i Turizmit mund te frenoje zhvillimin urban apo industrial ne saje te konfliktit midis te dyve.

Ndotja qe rezulton nga hedhja apo presioni i papershtatshem mbi ekosistemet natyrore.