Faktori determinues per zbatimin me sukses te programit per zhvillimin e qendrueshem te turizmit ne Lagunen Kuroniane eshte:

1. Mbeshtetja e pjesemarrjes publike dhe ngritje e rrejeteve per zhvillimin e turizmit ne baze lokale

2.Krijimi i nje sistemi koherent rajonale per informacionin turistik