A e dinit se?

 1. Aktivitetet e turizmit ne DDBR jane te autorizuara nga Departamenti i  Rregullimit te Liçencave brenda DDBRA. Aksesi i turisteve ne DDBR eshte i mundshem vetem nepermjet pajisjes me nje leje hyrjeje, i dhene nga DDBRA Tulcea dhe eshte i kushtezuar nga pagimi i nje tarife per hyrjen. Fletehyrja leshohet nga Depart. i the Regulation, Licenses Dept. I DDBRA Tulcea.
 2. Turizmi ne RBDD lejohet vetem nepermjet rrugeve te miratuara. Turistet nuk kane akses ne zonat e mbrojtura. Aksesi ne zonat e aferta te itinerarit te vendosur lejohet saje te nje autorizimi kerkuar Depart. Regulation, Licenses Dept. te DDBRA, per nje kohe te kufizuar. Autoriteti i Rezerves se Biosferes rekomandon punesimin e udherrefyesve te DDBR te specializuar per itinerarin e aprovuar.
 3. DDBRA rekomandon perdorimin e barkave me kapacitet te vogel me shtytje elektrike per transportimin e grupeve te turisteve. Aksesi me rruge te tjera pervec atyre kryesore eshte i lejueshem vetem me varka vozitese.
 4. Shpejtesia limit e rekomanduar per transportin e turisteve me barka eshte 10 Km/ ore. Leja mjedisore per hotele, shtepi njekateshe dhe kampingje leshohet nga DDBRA.
 5. Kampingu lejohet vetem ne zona te caktuara per kete qellim. Hotelet lundruese te perdorura per akomodimin dhe transportimin e turisteve duhen pajisur me fuci dhe konteiner rezerve per mbajtjen e jashteqitjeve si mbeturina te brendshme. Kjo do te mbahet dhe do te nxirret jashte ne vende te caktuara.
 6. Per barkat e transportimit te turisteve eshte e detyrueshme pajisja me sisteme te vecanta per grumbullimin e mbeturinave. Turistet individuale duhet te largojne nga rezervat mbeshtjellesit plastike, prej letre, metali, apo qelqi me te cilat ata sjellin furnizimet e tyre ushqimore.
 7. DDBRA u terheq vemendjen turisteve vecanerisht per rrezikun e mbytjes dhe rriskun e marrjes se semundjeve duke perdorur me pak uje te zier per konsum. Aksesi i turisteve ne kolonite e zogjve dhe disturbimi i cerdheve solitare dhe i zogjve te rinj jane te ndaluara.
 8. DDBRA rekomandon perdorimin e kullave per vrojtimin e zogjve dhe e strehave te posacme te ndertuara per kete qellim. Eshte e ndaluar keputja e ndonje bime.
 9. Prerja e pemeve eshte e ndaluar per turistet. Zenia e peshkut eshte e organizuar nga shoqata te ligjshme peshkimi te caktuara dhe eshte e lejuar vetem ne zona te aprovuara.
 10. Gjuetia eshte e organizuar vetem nga shoqata te ligjshme gjuetie te caktuara ne zona te autorizuara nga DDBRA per gjueti. Cdo informacion tjeter shtese ju mund ta merrni duke vizituar Qendrat DDBRA te Informacionit dhe te Turisteve nga Crisan, Sulina dhe Tulcea.
 11. Cdo informacion tjeter shtese ju mund ta merrni duke vizituar Qendrat DDBRA te Informacionit dhe te Turisteve nga Crisan, Sulina dhe Tulcea.