The Green Key
Denmark, Estonia, Greenland, and Sweden

 

Celesi i Gjelber - The Green Key

Danimarke, Estoni, Grenland dhe Suedi

  Pershkrimi
Qe nga viti 1994 Green Key (Den Groenne Noegle) ka ofruar nje "diplome" per siguruesit e turizmit te qendrueshem te cilet plotesojne nje lite te gjate te kritereve mjedisore duke perfshire edhe ato qe kane lidhje me politikat dhe planveprimet e kompanive. Vizita te shpeshta inspektimi kane ndihmuar ne sigurimin e kredibilitetit te kesaj eko-etikete. Qe nga 2001 Celeset e Gjelber te pare iu jane akorduar organizatave ne Estoni, Grenland dhe Suedi.

Website www.green-key.org

Contact
Vodroffsvej 32
1900 Frederiksberg C
Tel: +45 35248080
Fax: +45 35248086
E-mail: miljoe@horesta.dk