Shembull. Strategji per Ndergjegjesimin e Publikut, Rezervati i Biosferes ne Grykederdhjen e Danubit (RBGD)

Strategji per Ndergjegjesimin e Publikut - instrumenti kryesor per te zhvilluar ndergjegjesimin e publikut, edukimin ekologjik dhe komunikimin midis grupeve te interesit ne Rezervatin e Biosferes ne Grykederdhjen e Danubit

Objektivi i Strategjise per Ndergjegjesimin e Publikut:
Objektivi i Strategjise eshte te mbeshtese mbrojtjen dhe menaxhimin e qendrueshem te burimeve natyrore ne Grykederdhjen e Danubit, nderkohe qe permireson perfitimet social-ekonomike per popullsine lokale dhe qendrueshmerien sociale te DDBRA, nepermjet zbatimit te nje plani te integruar dhe qartesisht i adresuar per publikun.

Nevoja per Strategjine per Ndergjegjesimine Publiku
RBGD ka pranuar nevojen kritike per nje Strategji per Ndergjegjesimin e Publikut. Kjo nevoje eshte identifikuar nga nje numer arsyesh te ndryshme, ku perfshihen:
Gjendja kritike e burimeve natyrore me rendesi globale te Grykederdhjes se Danubit, dhe nevoja per te vazhduar perdorimin e nje varieteti te gjere mekanizmash per adresimin e tyre.

Njohja e rolit qendror te komuniteteve dhe organizatave lokale ne menaxhimin e sukseshem dhe zhvillimin e RBGD

Imazhi negativ i popullsise lokale per RBGD

Nevoja per te permiresuar prioritarizimin dhe koordinimin e aktiviteteve per ndergjegjesimin e publikut ne RBGD si edhe pertej Grykederdhjes se Danubit

Mundesia per te promovuar 10 vjetorin e RBGD dhe punen e Projektit GEF

Perfitimet e metejshme qe vijne nga permiresimi i ndergjegjes publike ne lidhje me zhvillimin e qendrueshem ekonomik dhe mjedisor te zones.

 

Pergatitja e Strategjise
Pergatitja e Strategjise u financua nga Projekt GEF per Biodiversitetin ne Grykederdhjen e Danubit, dhe pershpejtua nga organizata per mbrojtje nderkombetare , Fauna & Flora International. Strategjia u pergatit midis Tetori 1999 dhe Majit 2000. Ka nje numer te madh aspektesh te rendesishme per menyren sesi u pergatit kjo Strategji:
Kjo eshte Strategjia e pare per Ndergjegjesimin e Publikut zhvilluar per nje zone te mbrojtur ne Rumani.
Nje numer i madh grupesh interesi u perfshin nga afer ne pergatitjen e saj.
Trajtimet pjesemarres kane rezultuar te dobishme per zhvillimin e nje Strategjie me te integruar, me efektive dhe lehtesisht me te pranueshme.
Strategjia ka pranuar rendesine qe ka konsultimi me grupet e interesit ne vendimmarrje dhe politike berje.
Trajtimet pjesemarrese kane rezultuar efektive ne reduktimin e konflikteve, ndryshimin e qendrimeve, ndertimin e partneriteteve dhe shperndarjen e informacionit

Eshte trajtuar me gjeresisht ndergjegjesimi i publikut duke njohur nevojen per shume organizata te ndryshme dhe mekanzima te cilat duhet te perdoren per rritur ndergjegjesimin jo vetem per RBGD por edhe per nje game me te gjere ceshtjesh mjedisore dhe sociale.

Ky eshte vetem hapi i pare in Strategjine e RBGD per rritjen e perfshirjes se grupeve te interesit, ndarjen e informacionit dhe dialogun, ka ende shume gjera dhe permiresime per tu bere.

 

Ceshtjet Kyce
Nje numer ceshtjesh kyce jane identifikuar te cilat do te adresohen nga Strategjia per Ndergjegjesimin e Publikut. Keto u konsideruan te ishin ceshtjet prioritare nga organzitat pjesemarrese ne pergatitjen e Strategjise dhe nga stafi i ARBGD, dhe keto jane identifikuar nepermjet pervojave te mepareshme te punes ne Grykederdhjen e Danubit (nga aktivitetet e Projektit GIF, DDI, BirdLife International, etc).

12 ceshtjet kyce te indetifikuara per Strategjine e Ndergjegjesimit te Publikut ishin:


1. Ndotja
2. Te kuptuarit e arsyes perse u krijua RBGD
3. Imazhi publik i RBGD
4. Veshtiresite ekonomike dhe sociale mes popullsise lokale
5. Komunikimi i brendeshem brenda RBGD
6. Komunikimi midis RBGD dhe grupeve lokale
7. Larmia e organeve te ndryshme administrative te perfshire ne menaxhimin e RBGD
8. Edukimi Mjedisor dhe Ndergjegjesimi
9. Interpretimi i legjislacionit
10. Shfrytezimi i burimeve natyrore
11. Potencialet e pashfrytezuara te turizmit
12. Ruajtja e traditave dhe kultures lokale

Audjenca e synuar (grupet e interesit)
Nje shumellojshmeri grupesh te ndryshme njerezish kane interes ne Grykederdhjen e Danubit, ose influencojne ne nje fare menyre. Strategjia per Ndergjegjesimin e Publikut eshte projektuar per te arritur nje audjence sa me te shumte te jete e mundur, por eshte jetike qe ndergjegjesimi i publikut mund te fokusohet ne grupe te caktuara kyce. Kriteret e perdorura per te identifikuar audjencat prioritare perfshijne:

Nivelin e impaktit direkt qe ka grupi ne Grykederdhjen e Danubit
Aftesine e grupit per te influencuar Grykederdhjen e Danubit (persa i perket legjislacionit mjedisor, social, ekonomik dhe politik)
Nivelin deri ne cmase perceptimet apo sjellja e grupit ka nevoje te ndryshoje per te lejuar ruajtje efektive dhe mbrojtje te RBGD

 

Prioriteti

Audjenca e Synuar

Kritik

Banoret lokale (te gjithe komunitetet ne RBGD, vecanerisht ata qe perdorim burimet ne Grykederdhjen e Danubit
Turistet
Autoritet Lokale (te gjithe vendimmarresit legjislativ ose ekzekutiv, duke perfshire Tulcea County Council, qeverine dhe politikanet)

I Larte

ARBGD (administrata dhe stafi)
Mas media (gazetat, radioja dhe televisioni)
Bizneset dhe investitoret qe veprojne ne RBGD
Femijet, studentet dhe mesuesit
Donatoret kombetar dhe nderkombetar

Mesatar

OJF-te lokale
Specialistet
Grupet fetare
Banoret e Tulcea
Te moshuarit

I Ulet

Partneret nderkombetare
Grupet ne nivel kombetare

 

Mbledhja e Informacionit

Burimet kryesore per mbledhjen e informacionit jane: takimet me publikun, seminaret, takimet koke me koke, emailet, letrat.

Mekanizmat per komunikimin midis grupeve te interesit
Plani i Veprimit te Autoritetit te Rezervatit Biosfere te Grykederdhjes se Danubit (ARBGD) pershkruan aktivitetet qe do te kryhen per te mundesuar zbatimin e Strategjise per Ndergjegjesimin e Publikut. Keto jane grupuar sebashku per tiu pergjigjur 12 ceshtjeve kyce qe mundohet te adresoje strategjia. Aktivitetet jane pershkruar duke perdorur mesazhet apo informacionin qe ARBGD synon te transmetoje per te permiresuar komunikimin dhe aksesin ne informacion dhe te rrise ndergjegjesimin e publikut.

Per cdo mesazh, eshte identifikuar audjenca e synuar apo grupi i interesit. Cdo audjence e synuar mund te kerkoje nje menyre te ndryshme per dergimin apo transmetimin e mesazhit, kjo tregohet nga mekanizmi ne kete planveprimi.

 

Mekanizmi

Pershkrimi

Fletepalosje

Fletepalosjet prodhohen lehte dhe mund te sigurojne informacion apo te promovojne ceshtje specifike ne audjenca te ndryshme.

Programe Radiofonike

Radioja eshte nje nga menyrat me efketive per arritjen e komunitetve lokale ne Grykederdhjen e Danubit, si edhe te audjencave te tjera lokale apo kombetare. ARBGD do te perdore mesazhe radiofonike per te trajtuar informacione dhe ceshtje qe lidhen ne RBGD.

Fleta informative

Per disa ceshtje apo grupe interesi informacioni do te duhet te prodhohet ne nje forme me te aksesueshme. ARBGD do te prodhoje material informuese ne perputhje me nevojat specifike te identifikuara - per shembull- nese komunitetet lokale kane nevoje per me shume informacion te pergjitheshem rreth peshkimit, apo nese turistet duan informacion rreth sherbimeve dhe transportit ne Grykederdhjen e Danubit. Formati dhe permbajtja e materialit informues do te varet nga ceshtjet qe mbulon dhe audjenca e synuar.

Deklarata per Shtyp

ARBGD do te pergatise deklarata per shtyp per perdorim nga mas media mbi ceshtjet apo ngjarjet aktuale. Ato do te perqendrohen ne ato media te cilat arrijne me me shume efektivitet grupet e synuara.

Raporte

ARBGD do te realizoje raporte te detajuara teknike per ceshtje te caktuara, sipas kerkeses. Keto raporte zakonisht do ti adresohen organizatave apo grupeve te synuara dhe do te ofrojne informacion te pergjitheshem baze per ceshtjet e mesiperme.

Takime koke-per-koke

Takimet personale do te jene nje mekanizem themelor per te gjithe punen e ARBGD, duke siguruar komunikim dhe te kuptuar efektive midis grupeve ne fokus. Kjo eshte shume e rendesishme ne lidhje me banoret lokale qe jetojne ne Grykederdhjen e Danubit ku drejtuesit luajne nje rol te rendesishem ne komunikim.

E-mail

E-mail do te jete thelbesor per komunikim te rregullt dhe efektiv dhe per te shperndare informacion midis grupeve, vecanerisht ne nivelin nderkombetar dhe me grupet qe punojne ngushte me ARBGD (p.sh . sponsorizues projektesh, OJF kombetare dhe nderkombetare, dhe te tjere partner).

Takime me publikun

Takimet me publikun do te jene te dobishme per diskutim te hapur dhe per prezantime midis grupeve te caktuara, per shembull- interesave te bizneseve lokale, dhe perfaqesuesve te komunitetit lokale. Ne vecanti, ato ofrojne nje forum me personal per informim dhe shkembim informacioni mbi mundesite per diskutim ndersektorial, gje qe nuk mund te realizohet me mekanizam te tjere.

Konferenca per shtyp

Konferencat per shtyp jane nje menyre efektive per te patur komunikim te drejteperdrejt dhe te dyaneshem me mas median, per te diskutuar ceshtje specifike me grupe te ndryshme ne te njejten kohe.

Artikuj ne gazete

Artikujt ne gazete mbi ceshtje kyce ofrojne nje mekanizem shtese per te arritur audjenca te gjera ne nivel lokale dhe kombetare.

Programe Televizive

Programet televizive mbi ceshtje kyce gjithashtu ofrojne nje mekanizem shtese per te arritur audjenca te gjera ne nivel lokale dhe kombetare.

Letra

Letrat jane nje menyre efektive per ti dhene individeve te posacem informacion kec, vecanerisht ne informimin e tyre rreth ngjarjeve te kaluara apo te se ardhmes.

Seminare

Seminaret ofrojne nje mekanizem per grupe relativisht te vegjel per te diskutuar rreth ceshtjeve specifike me thellesi. Ne vecanti, ato lejojne trainim ne aftesite baze dhe arritjen e konsesusit ne ceshtje kyce.

website i DDBRA

Faqja e internetit eshte nje mekanizem potencial per shperndarjen e informacionit ne nivel kombetar dhe nderkombetar, vecanerisht ne percimin e rendesise qe ka Grykederdhja e Danubit, si edhe per ndarjen e mesimeve te nxena nga pervojat e ARBGD. Nje faqe interneti eshte nje menyre efektive per te promovuar Grykederdhjen e Danubit dhe punen e ARBGD jashte Rumanise.

Ngjarje kombetare e lokale

Ngjarjet lokale dhe kombetare ofrojne nje mekanizem te mire per ARBGD per te patur kontakte me nje audience te madhe ne nivel lokal dhe kombetar. Fillimisht, kjo ndodh ne ngjarjet e organizuara per qellime te tjera (psh. festivale peshkimi, 10 vjetori i ARBGD). Ngjarjet Europiane apo nderkombetare mundet edhe keto te perdoren per te demonstruar rendesine e Grekederdhjes se Danubit ne termat globale.


Harte e Grykederdhjes se Danubit

 

Priority Target Audience
Critical Local people (all communities in the DDBR, particularly people using the Danube Delta’s resources)
Tourists
Local authorities (all legislative and executive decision makers, including Tulcea County Council, government, politicians)
High DDBRA (administrative staff and wardens)
Mass media (newspapers, radio, television)
Businesses and investors operating in the DDBR
Children, students and teachers
National and international donors
Moderate Local NGOs
Specialists
Religious groups
Tulcea inhabitants
Elderly people
Low International partners
National level groups
   

Gathering of information
The main sources for gathering of information are: public meetings, workshops, face- to- face meetings, e-mail, letters.

Mechanisms of communication between stakeholders
The Action Plan of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority describes the activities to be carried out to enable the implementation of the Public Awareness Strategy. These are grouped together to respond to the twelve key issues that the Strategy is designed to address. The activities are described by using the messages or information that the DDBRA intends to transmit to improve communication and access to information, and to increase public awareness.

For each message the target audience, or group of stakeholders has been identified. Each target audience may require a different mode of delivering or transmitting the message, this is shown by the mechanism in the action plan.

   
Mechanism Description
Leaflets Leaflets are easily produced and can provide information or promote specific issues with different audiences.
Radio programmes Radio is one of the most effective ways of reaching to local communities in the Danube Delta, as well as other local and national audiences. The DDBRA will use radio messages and regular radio programmes to cover information and issues relating to the DDBR.
Information sheets For some issues or stakeholder groups information will need to be produced in an accessible form. The DDBRA will produce information materials as specific needs are identified - for example if local communities wanted more general background information about fishing, or if tourists needed information about facilities and transport in the Danube Delta. The format and content of the information materials will vary depending on the issue covered and the specific audience.
Press releases The DDBRA will produce press releases for use by mass media on current events and issues. They will be focused on those media which target the main audience groups most effectively.
Reports The DDBRA will produce detailed technical reports on particular issues, as required. These reports will usually be targeted at specific organisations or groups, and will provide essential background information for the above items.
Face-to-face meetings Personal meetings will be an underlying mechanism for all of the DDBRA’s work, ensuring effective and understanding communication and understanding between focal groups. This is particularly important in relation to local people living in the Danube Delta where the wardens will play a significant role in communication.
E-mail E-mail will be essential for regular and effective communication and information dissemination between groups, particularly at the international level and with groups working closely and regularly with the DDBRA (e.g. project sponsors, national and international NGOs and other partners).
Public meetings Public meetings will be useful for open discussions and presentations between specific groups - for example, local business interests and representatives of a local community. In particular, they offer a more personal forum for information exchange with opportunities for cross-sectoral discussion, which is not possible with some other mechanisms.
Press conferences Press conferences offer an effective way to have direct and two-way communication with the mass media, to discuss particular issues with several groups at the same time.
Newspaper articles Newspaper articles on key issues offer an additional mechanism to reach a wide audience at both local and national levels.
TV programmes TV programmes on key issues also offer an additional mechanism to reach a wide audience at both local and national levels.
Letters Letters are an effective way to give specific individuals key information, particularly in informing them about upcoming or recent events.
Workshops Workshops offer a mechanism for relatively small groups to discuss and learn about specific key issues in depth. In particular, they allow training in key skills and achieving consensus on key issues.
DDBRA website The website is a potential mechanism for disseminating information at the national and international level, particularly in conveying the importance of the Danube Delta, as well as sharing lessons learnt from the DDBRA’s experience. A website is an effective way to promote the Danube Delta and the work of the DDBRA outside Romania.
Local and national events Local and national events offer a good mechanism for the DDBRA to have contact with a large audience at a local or national level. Initially, this is likely to be at events organised for other purposes (e.g. fishing festivals, 10 year anniversary of the DDBRA ). European or international events could also be used to demonstrate the importance of the Danube Delta in global terms.


map Danube Delta