Indicators developed by the European VISIT initiative

Treguesit e zhvilluar nga Iniciativa Europiane VISIT

A) Treguesit per zbatimin politik te koncepteve te qendrueshmerise
Ceshtjet kyce per qendrueshmerine:

 • Egzistenca dhe vleresimi i efektivitetit te mjeteve te monitorimit dhe menaxhimit mjedisor per nje strategji turzmi me te integruar?
 • A jane perfshire grupet e ndryshme te interesit ne proces?

Ceshtjet kyce qe lidhen me cilesine e rajonit:

 • A egziston sistem per monitorim dhe raportim te vazhdueshem per te permiresuar dhe mirembajtjur cilesine e destinacionit?

Nr.

Pershkrimi i Treguesit

Si ta masim, shpjegime te metejshme

A-1

Egzestenca e politikave lokale per forcimin e qendrueshmerise ne destinacion

Egzistanca e vendimit politik per strategjine (Po/JO)
Egzistennca e ndonje plan veprimi (PO/JO)
Numri i ceshtjeve te meposhteme qe mbulohen nga ky plan veprimi: transport, perdorimi i tokes dhe biodiversiteti, energjia, uji, mbetjet, ceshtjet sociale, ceshtjet ekonomike

A-2

Perfshija e grupeve te interesit

A jane vazhdimisht te perfshure grupet e interesit ne projekitmin, rishikimin, monitorimin e strategjise per qendrueshmerine (Po/JO
A eshte i punesuar staft ekstra per zbatimin e tij (numri i stafit)

A-3

Egzistenca e nje inventari te saiteve me interes kulturor

Psh. monumentet, ndertesat, zonat e mbrotjura nga UNESCO: (PO/JO)

A-4

Egzistenca e nje inventari te saiteve me interes natyror

Psh. zonat e mbrojtura, habitatet, zonat vecanerisht te rrezikuara, Natyra 2000: (PO/JO)

A-5

Numri i sherbimeve turistike te eko-etiketuara apo i sherbimeve qe zbatojne skemen e menaxhimit mjedisor (te tilla si EMAS apo ISO 14000)

Ku perfshihen hotelet, restorantet, zonat e kampingut dhe te tjera sherbime turistike

A-6

Numri i saiateve te monituruara me Sistemin e Flamurit Blu dhe numri total i zonave per banjo dielli (nese eshte e zbatueshme)

 

  Treguesit e performances mjedisore
B1. Transporti turistik (akesi ne destinacioni dhe udhetimi i kthimit, levizshmeria lokale)
Ceshtjet kyce per qendrushmerine:

 • A eshte ne renia presioni i transportit te shkaktuar nga turizmi?
 • A po vijne turistet me mjete transporti me te qendrueshme? Situata aktuale dhe zhvillimi ne kohe duhen pare nese ka shenja permiresimi apo jo.
 • A po vjen ne rritje kohezgjatja e qendrimit? Ka me shume vizitore ditore apo turiste qe qendrojne me gjate?
 • Cilat jane mjete kryesore te transportit qe turistet perdorin gjate qendrimit ne destinacion?

Ceshtjet kyce per cilesine e rajonit:

 • Impakti i transportit ne cilesine e ajrit dhe zhurmat, bllokimet ne trafik?

Nr.

Pershkrimi i Treguesit

Si ta masim, shpjegime te metejshme

B1-1

Perdorimi i mjeteve me mjedisore transportuese ne te gjitha mberritjet

Sa turiste (qe qendrojne te pakten nje nate) kane perdorur mjetet e meposhteme te transportit: makine, avion, tren, autobuz, anije, biciklete per te ardhur ne destinacion (nese eshte e mundur edhe numra total vjetor). Sa vizitore ditor perdoren keto mjete transporti: makine, avion, tren, autobuz, anije, biciklete per te ardhur ne destinacion (nese eshte e mundur edhe numra total vjetor, perqindje nese ka patur anketime per te mysafiret apo vleresime).

B1-2

Numri i vizitoreve ditor per km²

Tabela mujore me vizitore ditor (shifrat totale, nese nuk ka te dhena per shifrat nga anketime vizitoresh).Tabela mujore per vaktet e ngrena ne te gjithe restorantet (nese eshte e mundeshme).

B1-3

Levizshmeria locale

Tabela mujore per numrin e pasagjereve te transportuar nga transporti lokal publik. Perqindja e akomodimit, sherbimeve turistike dhe te tjera atraksione turistike qe arrihen me transportin publik (me pak se 10 ecje ne kembe deri ne stacionin tjeter). Te tjera mjete transporti vecanerisht te krijuara per turistet (tipi i transportit dhe numri i vendeve per pasagjere te vlefshem ne muaj).

 

B2. Kapaciteti mbajtes - perdorimi i tokes, bio-diversiteti dhe aktivitetet tursitike
Ceshtjet kyce per qendrueshmerine:

 • Sa toke eshte zene per qellimi akomodimi turistik?
 • Sa pjese toke eshte zene nga shtepite e dyta?
 • A perpiqet destinacioni te mbroje dhe ruaje zonat natyrore?
 • Cili eshte impakti i aktiviteteve te ndryshme turistike ne biodiversitet?

Ceshtjet kyce per cilesine e rajonit:

 • Shkalla e shtrirjes urbane, ne reduktim te terheqjes/joshjes se destinacionit?
 • Shuma e zonave natyrore qe i rrisin joshjen kesaj zone?

Destinacionet bregdetare:
Ceshtjet kyce per qendrueshmerine:

 • Cili eshte presioni ne sistemet ujore (destinacionet buze detit dhe liqenit)?

Ceshtjet kyce per cilesine e rajonit:

 • A jane brigjet ne rrezik nga mbipopullimi?

Destinacionit malore:
Ceshtjet kyce per qendrushemerine:

Presioni qe vjen nga turizmi ne destiancionet malore?
Ceshtjet kyce per cilesine e rajonit:

 • A jane destinacionet malore ne rrezik nga mbipopullimi?

Nr.

Pershkrimi i Treguesit

Si ta masim, shpjegime te metejshme

B2-1

Dendesia maksimun e popullsise (sezoni pik) per km²

Tabele me numrin e popullsise totale (perfshirel. turistet) ne muaj

B2-2

Shtreterit ne rezidencat sekondare (ne % ndaj totalit te kapacitetit strehues)

Kapaciteti strehues (sipas akomodimit)

B2-3

Raporti i zonave te ndertuara ndaj zonave natyrore

Tipi i zones se destinacionit (ndertim, i rezervuar per ndertese, toke e gjelber, pyll, uje, te tjera) ne km²

B2-4

Madhesia e zonave natyre te mbrojtuar (ne % ndaj zones hapesires totale te destinacionit)

Madhesia totale e zonave te mbrotjura natyrore (cdo lloj shkalle mbrojtje) ne km²

B2-5

Zhvillimi i aktiviteteve te ndryshme argetuese qe perdorin intensivisht burimet

 • Madhesia totale e fushave te golfit (ne km²)
 • Numri i mysafireve ne fushat e golfit ne vit
 • Numri i kanuneve me bore
 • Zonat e mbuluara me bore artificiale
 • Kapaciteti i teleferikeve, kabinave dhe te tjera transpote te ngjashme (e shprehur per person-ne metra katror vertikal ne vit)
 • Numri i turisteve te transportuar nga helikopter
 • Kapaciteti i porteve (numri i barkave me motor)
 • Numri i mjeteve te shpejtesise ne nuje apo te tjera pajisje sportive ujore

B2-6

Perqindja e vijes bregdetare natyrale (nese eshte e aplikueshme)

Perqindja e gjatesise se vijes bregdetare natyrale (e pandertuar brenda nje zone prej 1 km nga uji) ndaj vijes bregdetare totale

 

B3. Perdorimi i Energjise
Ceshtjet kyce per qendrueshmerine:

 • Sa efektive eshte perdorimi i energjise ne destinacion (sasia totale e energjise te perdorur nga turizmi dhe burimi i energjise)?

Ceshtjet kyce per cilesine e rajonit:

 • Nuk ka ndonje ceshtje cilesie direkt te lidhur - por e nevojshme per te reduktuar efektet e ndryshimit te klimes, te cilat mund te kene nje impakt afat gjate ne cilesine e destinacionit.

Nr.

Pershkrimi i Treguesit

Si ta masim, shpjegime te metejshme

B3-1

Perqindja e energjise se rigjenerueshme ndaj konsumit te energjise totale (destinacioni i tere, e prodhuar lokalisht apo e importuar)

Raporti i konsumit te energjise ne vit mbukuar me burimet e rigjenerueshme.

B3-2

Energjia e perdorur sipas tipit te sherbimit turistik dhe per turiste

Konsumit total e energjise ne vit sipas tipit te sherbimit turistik (akomodim, sportive, lloje te ndryshme transporti turistik) te ndara sipas numrit total te njerezve qe i perdorin ato.

 

B4. Perdorimi i Ujit
Ceshtjet kyce per qendrueshmerine:

 • Cili eshte presioni mbi burimet lokale te ujit?

Ceshtjet kyce per cilesine e rajonit:

 • A ka uje te mjaftueshem per turistet?
 • A jane organizmat e ujit (uje siperfaqesor dhe nentokesor ) te nje cilesie te mire?

Nr.

Pershkrimi i Treguesit

Si ta masim, shpjegime te metejshme

B4-1

Perdorimi i qendrueshem i burimeve ujore

Raporti i ujit te importuar (ujesjellesat, anijet etj.) apo qe vin nga perpunimi i ujit te detiti ndaj zhvillimit mesatar te burimeve totale te ujit nentokesor gjate 5 viteve te fundit . (in +/- cm)

B4-2

Percentage of houses and facilities connected to waste water treatment plants

Perqindja e shtepive dhe godinave te lidhura me impiantet e perpunimit te ujrave te ndotura

 

B5. Menaxhimi i mbetjeve te ngurta
Ceshtjet kyce per qendrueshmerine:

 • A egziston nje sistem per menaxhimin efektiv te mbetjeve?

Ceshtjet kyce per cilesine e rajonit:

 • A hidhen mbeturinat ne menyre te paligjeshme dhe a jane efektet negative te perpunimit te mbetjeve te demshme per shendetin (per shembull shkaktuar nga djegia e mbeturinave)?

Nr.

Pershkrimi i Treguesit

Si ta masim, shpjegime te metejshme

B5-1

Perqindja i mbetjeve te ngurta te ndara per riciklim

Perqindja e shtepive ku mbetejet ndahen ne riciklim
Perqindja e mbetjeve te ngurta te mbledhuar ne krahasim me totalin e mbetjevete ngurta

B5-2

Totali i mbetjeve te ngurta te hedhura te grumbulluar apo te shkrumbuara (ne ton)

Totali i mbetjeve te ngurta te hedhura te grumbulluar apo te shkrumbuara (ne ton)

B5-3

Tabela mujore per mbeturinat e krijuara

Tabela mujore per mbeturinat e krijuara

 

C. Treguesit e performances sociale dhe kulturore
Ceshtjet kyce per qendrueshmerine:

 • Zhvillimi i kushteve te jeteses per popullisine lokale?
 • A shtyhen zhvillimet nga influenca te jashtme?

Ceshtjet kyce per cilesine e rajonit:

 • A ndihen tuiristet ta pranuar nga banoret?
 • Siguria e pergjitheshme e turisteve?

Nr.

Pershkrimi i Treguesit

Si ta masim, shpjegime te metejshme

C-1

Perqindja e te punesuarve jo-rezindet ndaj numrit total te punesuareve ne turizem

Perqindja sezonale e te punonjesve jo-rezident ndaj totalit te punonjesve te turizem

C-2

Kohezgjatja mesatare e kontratave te personelit ne turizem

 

C-3

Perqindja e tokes te zoteruar nga ardhesit

 

C-4

Numri i vjedhjeve te regjistruara

 

C-5

Raporti Turist ndaj popullsise vendase

 

 

D. Treguesit e performances ekonomike
Ceshtjet kyce per qendrueshmerine:

 • Realizueshmeria/dobia ekonomike e sektorit te turizmit?

Ceshtjet kyce per cilesine e rajonit:

 • Varesia e ekonomise nga sektori i turizmit?
 • Variacioni sezonal i te ardhurave te turizmit?

Nr.

Pershkrimi i Treguesit

Si ta masim, shpjegime te metejshme

D-1

Variancioni sezonal i punesimit qe lidhet me turizmin

Punesimi qe lidhet me turizmin ne sezon pik dhe jashte sezonit ndaj totalit te punesimit ne destinacion

D-2

Pjesa e turizmit ne PBB te destinacionit te pergjithshem

 

D-3

Variacioni sezonal i zenies se akomodiimit

Tabela mujore per netet e fjetura ne destinacion

D-4

Kapaciteti total akomodues e matur per fryme popullsie rezidente

 

D-5

Kohezgjatja mesatare e qendrimit