Marreveshje te tilla ne nivel boteror perfshijne Konventen per Trashegimine Boterore (Konventa qe ka te beje me Mbrojtjen e Trashegimise Natyrore dhe Kulturore te Botes, 1972), Axhenda 21 (1992), Konventa per Diversitetin Biologjik (1992), Programin Global per Veprimin per Mbrojtje te Mjediseve Detare prej Aktivitete qe zhvillohen ne Toke (1995) dhe Plani i Zbatimit per Samitin Boteror mbi Zhvillimin e Qendrueshem (2002). Marreveshje Rajonale perfshijne Konventen per Mbrojtjes e Mjedisit Detar te Rajonit te Detit Balltik (1975, e rishikuar ne 1992) dhe Konventa per Mbrojtjen e Detit Mesdhe kundra Ndotjes (1976, e amenduar dhe zgjeruar per te perfshire edhe rajonet bregdetare ne 1995).