Palet e Koferences ne Konventen per Diversitetin Biologjik ka rene dakord per nje "Liste orientuese (jo perfundimtare) per shembuj te funksionimit te mjedisit natyror te cilat ne menyre direkte (flora dhe fauna) apo edhe indirekt (sherbimet e realizuara per ekosistemet) rrjedhin nga diversiteto biologjik" (Vendim COP VI/7, Shtojca 3). Lista perfshin funksione te shumta te cilat kane te bejne me zonat bregdetare dhe kontibojne per turizmin e qendrueshem bregdetar. 

Ato mund te permblidhen si me poshte:

I Funksione Prodhimi:

 1. Prodhime natyrale
  • Lende druri, dru zjarri dhe prodhime natyrale faragjere
  • Peshk, midhje dhe prodhime mishi nga kafshe qe usheqehen me shkurre te korreshme
  • Furnizimi me uje siperfaqesor dhe nentokesor
 2. Prodhime njerezore te bazuara ne natyre
  • Produktiviteti i te mbjellave Crop and range productivity
  • Produktiviteti i pyjeve te menaxhuaray
  • Produktiviteti i kulturave te ujrave te embla dhe te kripura
 3. Funksionet transportuese
  • Pershtatshmeria per mbrojtjen e natyres, aktivitetet turistike dhe argetuese
  • Pershtatshmeria per lundrim/eksplorim
  • Pershtatshmeria per ndertim, vendbanime, industri dhe infrastrukture etj.

II Funksionet perpunuese dhe rregullatore:

 1. Funksionet e bazuara ne toke
  • Mbrojtja e bregut nga permbytjet
  • Stabilizimi i bregut ndaj erozionit Coastal stabilization against accretion/erosion
  • Mbrojtjen e tokes/dheut
  • Mekanizma per kontrollin biologjik
 2. Funksionet qe lidhen me ujin
  • Funksionet per shplarjen/pastrimin/purifikimin
  • Rregullat per kontrollin e vershimit te lumenjeve
  • Rregullat per ekuilibrat e ujit
  • Kapaciteti sedimentar/grumbullues
  • Parandalimi i tokave te kripta dhe i nderhyrjes se ujrave siperfaqesor
 3. Funksionet te lidhura me Ajrin
  • Filtrimi i ajrit
  • Pritja e ererave
 4. Funksionet qe lidhen ne biodiversitetin
  • Mirembajtja e perberjes gjenetike, te specieve dhe te ekosistemeve
  • Mirembajtja e struktures hapesinore dhe kohore
  • Mirembajtja e proceseve kyce per strukturiminn dhe ruajtjen e biodiversitetit
 5. Funksionet signifikative
  • Funksionet kulturore/fetare/shkencore dhe ato te lidhura me peisazhin