Trashegimia Kulturore

Trashegimia Kulturore eshte e rendesishme per zhvillimin e turizmit bregdetar. Perkufizimi i trashegimise natyrore dhe kulturore u be nga Konventa qe merr parasysh Mbrojtjen e Trashegimise Natyrore dhe Kulturore Boterore. (Paris 1972)

  • "monumentet: verpra arkitektonike, vepra te skulpturave monumentale apo lyerjeve , elemente apo struktura te nje grupi objektesh: grupe godinash te vecuara apo te lidhura te cilat, per shkak te arkitektures se tyre, homogjenitetit te tyre apo vendit qe zene ne peisazh, kane nje vlere te shquar universale nga pikepamja e historise, artit apo shkences;
  • Saitet/zonat: vepra te njeriut, apo vepra te kombinuara midis dores se njeriut dhe natyres dhe zona ku perfshihen hapesira arkeologjike te cilat kane nje vlere te shquar universale nga pikepamja historike, estetike, etnologjike apo antropologjike. Natyra arkeologjike, mbishkrimet, vendbanimet neper shpella dhe kombinim te tipareve, te cilat kane nje vlere te shquar universale nga pikepamja e historise, artit dhe shkences"

Monumentet dhe saitet te cilat hyjne ne kete perkufizim njihen si pjese e trashegimise e cila duhet te ruhet me domosdoshmeri. Per kete arsye, eshte shume e rendesishme te miratohen dispozita te reja ne formen e nje konvente te cilat krijojne nje sistem efektiv per mbrojtje kolektive te trashegimise kulturore dhe natyrore me vlera te shquara universale, i organizuar ne baza te perhershme dhe ne perputhje me metodat shkencore moderne."

 UNEP po fokusohet shume ne Vlerat Kulturore dhe Shpirterore te Biodiversitetit, dha eshte ne varesi ne organizatoreve lokal per turizmin e qendrueshme bregdetar te fokusohen vecanerisht ne ceshtjet e komunitetit. Megjithese, komuniteti nderkombetar po fillon te pranoje lidhjen e pazgjidheshme midis diversitetit biologjik dhe kulturor, diversiteti linguistik mbetet ende larg vemendjes se forumeve nderkombetare.

 "Ruajtja e trashegimise linguistike te njerezve dhe mbeshtetja e tyre ne shprehjen, krijimin dhe shperndarjen e kesaj trashegimie ne nje numer sa me te madh gjuhesh perfshihet ne udhezuesit per nje Plan Veprimi per zbatimin e Deklarates Universale per Diversitetit Kulturor te UNSCE. " (UNESCO Universal declaration on Cultural Diversity. Paris 2001)