You are here: / Case Studies / Kingisepp District, Russia

Raste Studimore / Distrikti Kingisepp, Rus i

 

Vendndodhja

Ne shume pjese te bregdetit Rus, turizmi (nese ka patur) eshte zhviluar ne menyre rastesore ose te paplanifikuar dhe shkakton probleme te medha mjedisore dhe sociale. Aktivitetet turistike Perendimore dhe ato Ruse ndryshojne shume ne termat e zhvillimit te infrastruktures dhe te objektivave.

Ruset e kalojne kohen e lire ne natyre, p.sh., ne bregdet, ku perfshin mbledhjen e manaferrave dhe kerpurdhave per ne dimer, peshkimin amator (kohet e fundit me rrjeta me fije njeshe jo te shtrenjta dhe te efektshme) dhe jo shume shpesh merren me gjueti (duke perfshire edhe sezonet e ndaluara). Keto aktivitete jane te rrenjosura thelle ne tradite dhe histori.

 


 Vleresimi i Kodit Bregdetar

Vleresimi i  Kodit Bregdetar u vendos ne Rusine Veriperendimore duke perfshire ceshtjen e turizmit te qendrueshem dhe u krye ne strukturen e nje projekti pilot per zhvillimin e integruar te zones bregdetare te Krahines se Kingisepp (Rajoni i Leningrad). U implementua nga EUCC dhe nga Fondi Balltik per Natyren (BFN). Nxitesi i projektit ishte programi i Pin-Matra ne 1998 i Ministrise se Agrikultures Gjermane, i Manaxhimit te Natyres dhe i Peshkimit.

Si

Projekti vendosi nese direktivat e vendosura ne Kodin Evropian te Administrimit per Zonat Bregdetare jane reflektuar ne menyre adekuate ne strategjine ekzistuese dhe ne planet e zhvillimit te rajonit.

Objektivat

Objektivat kryesore te projektit ishin:

 

  • Pershkrimi i mjedisit te zones bregdetare
  • Analizimi i praktikave dhe drejtimeve te pergjithshme te manaxhimit te zones bregdetare
  • Caktimi i statusit ekologjik i vendbanimeve bregdetare dhe i komuniteteve biollogjike dhe percaktimi i impakteve negative njerezore
  • Perzgjidhni keto arritje te Kodit Bregdetar, te cilat jane pershtatur me se miri per kapur problemet qe lidhen me humbjen e biodiversitetit ne Rajonin e Kingisepp
  • Nxirrni rekomandime mbi optimizimin e Kodit Bregdetar duke marre ne konsiderate specifikat Ruse.

Konkluzionet

•  Analiza e situates n Rajonin e Kingisepp pati treguar se turizmi i organizuar ishte zhvilluar dobet ne kete zone.

Veten 50% e direktivave te Kodit Bregdetar u aplikuan ne praktikat e manaxhimit te Rajonit te Kingisepp.

•  Ne vecanti, nuk ishin respektuar direktivat e meposhtme:

•  Zhvillimi harmonik sektorial ne zonen bregdetare
manaxhimi

•  Zonat e pazhvilluara Terrenet e mbrojtura bregdetare peisazhet detare

•  Zealizimi i parimeve qe kane te bejne me ndotjen Vendet me te pershtatshme per zhvillimin e turizmit ne kete rajon jane ato prane Gjirit.

Duke patur kete ne konsiderate, qeveria drejtuese e rajonit mori vendimin qe te ndertoje nje kompleks turistik ne bregun te Gjirit te Narva. Zona e projektuar eshte  4,500 ha dhe kapaciteti i saj per argetim eshte 50.000 persona ne dite. Projekti kerkon investime te medha nga qeveria lokale.

 

Veshtiresite

Veshtiresite kryesore qe ndeshen gjate realizimit te parimeve te Kodit Bregdetar ne praktike jane formuluar si me poshte:

Veshtiresite ekonomike te koheve me te fundit ne Rusi

Mungesa e instrumenteve efektive per motivimin e banoreve dhe te bizneseve ne aplikim e metodave miqesore me natyren te manxhimit

Mungesa e traditave mbi sjelljen ne menyre miqesore me mjedisin e njerezve.

 

Further information

Incorporation (1999) of the principles and guidelines of the Coastal Code and ECMEN into the ICZM programme being developed in the Kingisepp District, Russia. St. Petersburg, BFN.

Contacts: Alan Pickaver - pickaver@eucc.nl;
Dr. Vladimir B. Pogrebov - baltic@teia.org


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher