You are here: / Concepts / Tourism Carrying Capacity

 

 

 

KAPACITETI MBAJTES NE TURIZEM

Middleton dhe Hawkins Chamberlain (1997) e perkufizuan Kapacitetin Mbajtes ne Turizem (KMT) si «...nivelin e aktivitetit njerezor qe mund te akomodoje nje zone pa u shqeruar me perkeqesim te zones, ndikim negativ ne mireqenien e komunitetit apo te reduktim te cilesise se eksperirences se vizitoreve».

Organizata Boterore e Turizmit (OBT) propozon perkufizimin e meposhtem per kapacitetin mbajtes «Numri maksimal e njerezve qe mund te vizitojne nje destiancion turistike ne te njejten kohe, pa shkaktuar shkaterrim te mjedisit fizik, ekonomik, socio-kulturor dhe zvogelim te papranueshem te cilesise se kenaqesise se vizitoreve. » (UNEP/MAP/PAP, 1997).

 

 

 

Ushtrim per perdoruesin

 

MIZB eshte:

  1. Nje proces i vazhdueshem dinamik, multidimensionali
  2. Nje proces i perseritshem dinamik, multidisiplinar
  3. Nje proces i panderprere, konstant, nderdisiplina 


 

 

Black Sea

 

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher