You are here: / Conclusions

Konkluzionet

Gjate shekullit te kaluar, plazhet e ndryshuan plotesisht rolin e tyre: ata u bene force levizese e mireqenies ekonomike ne vend te te qenurit vetem nje vend mikprites. Megjithate, trysnia demografike dhe mbivleresimi i territorit qe lidhen me keta faktore, ne brendesi te vendit (molet ne lumenj, bujqesia dhe turizmi) si edhe plazhet tipike (shkarkimi i ujerave te zeza, heqja e te mirave te thata dhe te korrat) kane sjelle nje pakesim te pergjitshem ne ndihme te sendimenteve drejt bregdetit me origjine kontinentale apo detare. Eshte e veshtire te gjesh nje zgjidhje unike per te gjitha keto probleme. Megjithate, duhet te jete absolutisht e nevojshme ndekja e ketyre pikave:

  1. Se pari, Menaxhimi i Integruar i Zonave Bregdetare per plazhet (shiko fjalorin) . Me plazhe kemi parasysh zona te cilat jane te rrezikuara qe nga zona e nendeteseve e deri tek dunat. Ky perfshin riorganizimin e te gjithe territorit dhe madje edhe te rrethinave te tij, ne nje menyre te tille qe zonat natyrore te mund te perfitojne nga ky proces dhe te sigurojne perqendrimin e turizmit ne nje zone specifike. Per nje zhvillim te qendrueshem eshte gjithashtu e nevojshme, qe kostoja e sherbimeve dhe e demtimeve mjedisore (dhe rregullimet e tyre) te perfshihen drejtpersedrejti ne cmimet e te mirave, sherbimeve apo aktiviteteve te cilat i shkaktojne ato. Ne lidhje me kete nevojitet implementimi i Parimit per te Paguar per Ndotjen ne bregdet. Plazhet kane vlera ekonomike dhe mjedisore dhe mbrojne bregdetin ndaj erozionit bregdetar, prandaj nevojitet nje investim i madh.
  2. Se dyti, duhet te arrihet nje shperndarje me e mire e informacionit egzistues. Per kete qellim, nevojitet nje koordinim me i mire i organizmave qeveritare qe kane te bejne me manaxhimin e zonave bregdetare. Duhet, gjithashtu, qe informacioni te vihet ne dijeni te te gjitheve. Ne lidhje me aspektin e fundit, gazetaria shkencore duhet mbrojtur dhe favorizuar, si dhe gjithashtu edhe seminare ne te cilat te gjithe agjentet qe kane lidhje me bregdetin te mund te shkembejne opinionet, rezultatet dhe metodologjite e tyre.
  3. Se treti, permiresimi i edukimit mjedisor eshte thelbesor per nje zhvillim te qendrueshem te bregut.

 

 

 

 

 

 

 


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher