You are here: / Practice/ Sustainable Tourism Strategy

 

STRATEGJIA PER TURIZMIN E QENDRUESHEM

Nderkohe qe qellimi i pergjithshem - turizem i qendrueshem bregdetar - eshte i qarte, nuk ka asnje recete standarte per arritjen e tij. Zakonisht, zhvillimi i nje Strategjia dhe Plani Veprimi per turizmin e qendrueshem bregdetar eshte nje mase e dobishme e cila garanton aksion eficent dhe te koordinuar. Eshte trajtimi me i mire me perfshirjen e te gjitha grupeve madhore te interesit te cilat kane influnece ne zhvillimin e qendrushem lokal
Hapat e meposhtem duhen ndjekur:

1. Analiza e statu-kuos (gjendjes ekzistuese)
Nje perpilim i plote dhe analize e informacionit dhe njohurive egzistuese eshte nje parakusht per nje Strategji.

Kjo duhet te marre parasysh:

 • Zhvillimin e menaxhimit te mepareshem te turizmit apo te strategjive qe lidhen me te per nje zone specifike (Cfare mund te perdoret? A eshte vene ne jete? Cilat jane mesimet e nxjerra?)
 • Nje analize e grupeve te interesit (Kush eshte i interesuar per zhvillimin e qendrueshem te turizmit? Cilet jane aktoret kryesor?)
 • Fakte dhe shifra per sistemin lokal te arsimit, strukturen sociale dhe ekonomike
 • Njohurite tradicionale dhe gojedhenat

Metodat per mbledhjen e ketij informacioni jane, nder te tjera:

 • Intervista me grupet e interesit
 • Pyetesore te shperndare dhe mbledhur me email, faks apo personalisht me qellim qe te perpilohen te dhena te standartizuara dhe zhvillohen snaliza statisktikore
 • Ftesa per te marre pjese ne takime me grupe te fokusuara (p.sh. takime rreth arsimit mjedisor, menaxhimit biodiversitetit, mire qevresisjes se mire dhe peshkimit)
 • Kerkim literature ne bibloteken lokale dhe ne internet

 

2. Zhvillimi i Strategjise
Nje Strategji per Turizmin e Qendrueshem bazohet ne informacionin e mbledhur ne hapin e pare (shih me siper). Ajo percakton ceshtjet primare, komunitetin e grepeve te interesit, objektivat potenciale dhe nje sere metodologjish per arritjen e ketyre objektivave.

Keto mund te perfshijne, nder te tjera:

 • Mbrojtjne e peisazheve specifike bregdetare apo te habitateve te cilat e bejne atraktive zonen apo qe ruhen sipas legjislacionit per mbrojtjen e natyres
 • Zhvillimin e sektoreve te caktuar rajonale te ekonomise te cilat mund te nderlidhen me sektorin e turizmit (p.sh. prodhimin e specialiteteve ushqimore dhe zejtarise)
 • Maksimizimi i te ardhurave lokale nga investimet ne turizem
 • Mundesimi i zhvillimeve te percaktuara nga vete kultura ne rajon, etj.


3. Plani i Veprimit
Plani i Vperimit artikulon hapat qe duhen marre per zbatimin e strategjise dhe adreson nje sere ceshtjesh praktike te tilla si: Cilat organizata do te marren cilat aktivitete, per cfare afati kohor, nr cfare menyre dhe me cfare burimesh?

Perderisa veprimi duhet te pershtatet me rrethanat rajonale, nuk ka asnje Plan Veprimi standard. Gjithesesi, Planet e Veprimit zakonisht perfshijne fushat e meposhteme:

 • Administrata: p.sh. promovimi i bashkepunimit midis sektoreve dhe modelve te zhvillimit nder-sektorial; duke perfshire banoret lokale ne hartimin e politikave dhe marrjen e vendimeve per turizmin
 • Sektori Socio-ekonomik: p.sh . promovimi i blerjes lokale te ushqimit dhe te materialeve te ndertimit, ngritja e rrjeteve te prodhuesve lokale per nje marketinng me te mire, zhvillimin e produkteve te reja per te plotesuar nevojat e turisteve, etj.
 • Mjedisi: p.sh . permiresimin e kontrollit dhe forcimin standartit mjedisor (zhurmat, uji i pijshem, uji per larje, trajtimi i ujrave te perdoruara etj.); identifikimin dhe mbrojtjen e habitateve te rrezikuara; krijimin e zonave te ndaluara perqark rajoneve te ndjeshme natyrore; ndalimin e sporteve qe demtojne ambjentin ne zonat e shkaterruara; zbatimi me rreptesi i Vleresimit te Impaktit Mjedisor dhe Vleresimit Strategjik Mjedisor ne te gjithe projektet dhe programet turistike
 • Njohurite: trajnimi i njerezve qe veprojne ne turizmin bregdetar per vlerat e trashegimise kuturore, menaxhimin mjedisor; trajnimn e stafit per menazhimin e zonave te mbrojtura dhe interpretimin e natyres; rritja e ndergjegjesimit mjedisor ne popullaten lokale; prezantimi i programeve per informimin e vizitoreve (duke perfshire informacionin mjedisor)

 


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher