You are here: / Practice/ Tools / Certification and Eco-labelling

Certifikimi dhe eko-etiketimi

Çertifikimi

Çertifikimi eshte nje procedure vullnetara qe vlereson, monitoron dhe jep siguri se nje biznes, produk, proces, sherbim apo sistem menaxhimi eshte konform kerkesave specifike. Ai akordon nje logo te marketueshme apo vule atyre qe plotesojne apo tejkalojne standartet baze, dmth, atyre minimalisht pajtohen me rregulat kombetare apo rajonale, ne menyre te vecante dhe plotesojne te tjera standarte te deklaruara apo te negociuara te pershkruara nga programi.

 

 


 

 

ETIKETIMI EKO

Etiketimi eko pershkruan skemen ne te cilen nje produkti apo sherbimi mund ti akordohet nje etikete eko ne baze te nivelit te pranimit te impaktit mjedisor. Ky nivel i pranimit te impaktit mjedisor mund te percaktohet nga marrja ne konisderate edhe nje pengese te vetme mjedisore ose pas ndermarrjes se vleresimi per te gjithe impaktet e mundeshme. (Synergy, 2000) (Me shume informacion).

 

Ne Europe ka me shume se 10 programe te njohura certifikimi apo eko-etiketimi qe ofrojne etiketa apo logo te projektuara per te vene ne dukje praktikat mjedisore, social-ekonomike dhe ekonomike te cilat jane superiore ne zonat bregdetare.

Some examples:

VISIT
Europe
Blue Flag Campaign
International
Milieubarometer
The Netherlands
Green Globe 21
International
PAN Parks
Europe
The Green Key
Denmark, Estonia, Greenland, and Sweden
The Swan
Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden
ECOTEL
International

 


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher