You are here: / Practice/ Tools / Environmental auditing (EA)

Auditimi Mjedisor (AM)

Auditimi mjedisor eshte "nje mjet menaxhimi qe perbehet nga nje vleresim sistematik, i dokumentuar, periodik dhe objektiv i menyres sesi organizatat mjedisore, menaxhimi dhe pajisjet po e kryejne qellimin e ndihem per ruajtjen e mjedisit " (ICC, 1989).


EA perfaqeson nje trajtim proaktiv, aprovimi i te cilit i mundeson kompanive turistike jo vetem te respektojne legjislacionin por edhe te identifikojne probleme, te marrin masa, te vleresojne performancen mjedisore, te behen eko-eficente, te sigurojne nje baze te dhenash per te veprime korrigjuese ne te ardhmen ndaj edhe kane mundesine qe te rrisin konkurrueshmerine e tyre.

 

AM sjelle nje numer perfitimesh: parandalimin e gjobave dhe ndershkimeve (ne saje te respektimit te ligjit), permiresim te imazhit publik, rritje te ndergjegjesimit per politikat mjedisore dhe pergjegjesine e te gjithe personelit, reduktim kostoje (per shembull ne fushen e energjise dhe perdorimit te ujit dhe minimizimit te mbetjeve) dhe permiresim ne cilesine e pergjitheshme .

  

Shembull

Kompleti per Auditin e Gjelbert - www.greenauditkit.org

Ky komplet prezanton nje game veprimesh te lehta per tu zbatuar qe mund te ndermerren nga ndermarrjet turistike per te investuar ne biznesin dhe mjedisin e tyre.

 


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher