You are here: / Practice/ Tools / Environmental education and awareness programmes

 

Programe per edukimin dhe ndergjegjesimin mjedisor

Zbatimi me efektivitet i programeve per mbrojtjen dhe menaxhimin e bregdetit varet nga mbeshtetja e plote e aktoreve lokale, e cila varet nga nje nivel i caktuar njohurish, ndergjegjesimi dhe trajnimi ne fushat relevante. Rritja e ndergjegjesimit dhe arsimimi jane identifikuar ne Azhenden 21 si fusha kyce per punen drejt drejt zhvillimit te qendrueshem. Porsa te rritet ndergjegjesimi, vlerat dhe qendrimet e nevojshme, aftesite dhe sjellja mund te zhvillohen me tej.

 

Edukimi mjedisor eshte nje proces mesimor qe rrit njohurite e njerezve dhe ndergjegjesimin e tyre ndaj mjedisit dhe sfidave qe e shoqerojne ate, zhvillon aftesite dhe ekspertizen e nevojshme per adresimin e sfidave, per forcimin e qendrimeve, motiveve dhe perkushtimeve per marrjen e vendimeve te mireinformuara dhe marrjen e veprimeve te pergjegjeshme (UNESCO, Tbilisi Declaration, 1978).

Komponentet e edukimit mjedisor:

  1. Ndergjegjesim dhe ndjeshmeri ndaj mjedisit dhe sfidave mjedisore
  2. Njohje dhe te kuptuar te sakte te mjedisit dhe sfidave mjedisore
  3. Qendrime shqetesuese ndaj mjedisit dhe mitovim per permiresimin apo ruajtjen e cilesise mjedisore
  4. Aftesi per te identifikuar dhe ndihmuar zgjidhjen e sfidave mjedisore

 

 

 

Shembull: Programet e Edukimit per Stafin, Aurinkomatkat, nje Operator Turistik Finlandez qe dergon turiste jashte vendit

Per te inkurajuar dhe promovuar turizem te qennrueshem dhe te shendetshem mjedisor brenda operacioneve te brendeshme, Aurinkomatkat, a nje operator turistik Finlandez me drejtim dergues turistesh ka krijuar nje program edukimi per stafin. Ceshtjet jane mjedisore, sociale, ekonomike, kulturore, impaktet socilae te turizmit, ceshtjet qe lidhen posacerisht me destinacionin, aksione per qendrueshmerine dhe praktika te rekomanduara per te luftuar shfrytezimin seksual tregtar te femijeve.

 

Perfitimet
Aurinkomatkat ka pare nje sere perfitimesh nga trajnimi i dhe informimi vazhdueshem i stafit te tij rreth ceshtjeve te qendrueshmerise.

Ku perfshihen:

  • Antaret e stafit tani marrin vete iniciativat per rritjen e performances se qendrueshmerise ne zyrat dhe destinacionet e tyre
  • Sesionet e trajnimit inkurajojne pjesemarrjen dhe shkembimin e ideve
  • Eshte rritur informacioni per qendrueshmerine nga ana e klienteve
  • Aurinkomatkat ka permiresuar marredheniet e tij me partneret nepermjet shfaqjes se interesimit te tij
  • Eshte rritur ndjenja e perkushtimit te stafit
  • Qarkullimi i gazetes elektronike mundeson stafin te informohet rreth progresit qe po behet dhe veshtiresite e hasura.

( Iniciativa e Operatoreve Turistike )

 

Programet e edukimit dhe ndergjegjesimit duhet te adresohen si ne lidhje me sektorin profesional ashtu edhe ne lidhje me publikun dhe duhet ti informoje ata rreth impakteve direkte dhe indirekte te turizmit, shkaqet dhe efektet, ceshtjet globale dhe lokale, ceshtjet imediate dhe ato afatgjate dhe praktikat me te mira ne rajon. Sektori privat dhe vecanerisht operatoret turistik mund tja sigurojne me lehtesi klienteve te tyre- turisteve- informacionin rreth ceshtjeve te turizmit te qendrueshem, ti inkurajojne ata qe te mbrojne dhe te shmangin impaktet negative ne biodiversitet dhe trashegimine kulturore dhe te respektojne legjislacionin kombetar ne zonat e vizituara po keshtu edhe traditat e komunitetve lokale.

Arsimi dhe rritja e ndergjegjesimit kerkohet gjithashtu ne te gjitha nivelet e qeverisjes. Kjo duhet te perfshije proceset per rritjen e mirekuptimit te ndersjellte midis ministrive relevante, duke perfshire edhe kendveshtimet novatore apo te perbashketa per trajtimin e turizmit dhe ceshtjeve mjedisore. Eshte shume e rendesishme te rritesh ndergjegjesimin brenda sektorit akademik pergjegjes per trajnimin dhe kerkimin ne ceshtjet qe lishem me turizmin e qendrueshem.

 

Shembull: Kontributi i Qendrave Informative ne turizmin e qendrueshem ne zonat e mbrojtura (rasti i Gjirit te Strimonikos )

Roli kryesor i qendres konsiston ne kontributin per informimin dhe rritjen e ndergjegjesimit ne ceshtjet qe kane te bejne me funksionet e zonave bregdetare deh vlerat e tyre. Duke marre si shembull Gjirin e Strimonikos dhe ate te Ierissos, diversiteti i zonave bregdetare te te cileve eshte tipike per Greqine, eshte e para Qender Informacioni ne Greqi qe lidhet ekskluzivisht me ceshtje qe kane te bejneme zonat bregdetare.


Strymonikos Info centre

More information on this example

 

Shembull: Strategjite per Rritjen e Ndergjegjesimit, Rezervati i Biosferes ne grykederdhjen e Danubit (DDBR)

Nje varietet grupesh te ndryshme njerezish kane interes ne grykederdhjen e Danubit ose influencojne ata ne menyre apo tjeter. Strategjia per Ndergjegjesiminn e Publikut eshte projektuar per te mbeshtetur mbrojtjen dhe menaxhimin e qendrueshem te resurseve natyrore te Grykederdhjes se Danubit nderkohe qe permiresojne perfitimet social-ekonomike te popullsise lokale. Qendrueshmeria financiare e DDBR, eshte arritur nepermjet zbatimit te plani te integruar dhe te fokusuar qarte ne aktivitetet e ndergjegjesimit te publikut.

 

 


Information and visitors Centres in DDBR

More information on this example

 


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher