You are here: / Why / Benefits of Sustainable Coastal Tourism

Perfitimet prej Turizmit te Qendrueshem Bregdetar

Perfitimet ekonomike

Impakti pozitiv me i rendesisehm ekonomik i turizmit te qendrueshem bregdetar ka lidhje me te ardhurat qe vijne kembimet me jashte, kontributi ne te ardhurat e qeverise, gjenerimi i punesimit dhe i mundesive per biznes. Disa nga perfitimet me te rendesishme ekonomike qe sjell turizmi i qendrueshem permenden me poshte.

 


 

Te ardhurat nga shkembimi me jashte

Shpenzimet e turizmit, eksportimi dhe importimi i mallrave qe lidhen me te dhe sherbimeve gjenerojne te ardhura per ekonomine vendase. Turizmi eshte burimi kryesor per te ardhurat nga shkembimi me jashte sepse te pakten 38% te te gjithe vendeve. (Organizata Boterore e Turizmit ).

 

Kontributi ne te ardhurat e qeverise

Te ardhurat e Qeverise nga sektori i turizmit mund te kategorizohen si kontribute direkte ose indirekte. Kontributet direkte gjenerohen nga taksat per te ardhurat nga punesimi ne sektorin e turizmit, bizneset turistike dhe dhe nepermjet taksave e detyrimeve direkte per turistet si ekotaksst, apo taksat per largimin. Kontributet indirekte rrjedhin nga taksat dhe detyrimet per mallrat dhe sherbimet qe u furnizohen turisteve, per shembull, taksat per suvernire, alkool, restorante, etj.

 

Gjenerim i punesimit

Ekspnasioni i shpejte i turizmit nderkombetar ka cuar ne krijimin e nje punesimi te rendesishem. Per shembull, vetem sektori i akomodimit ne hotel siguroi rreth 11.3 milion vende pune ne mbare boten ne vitin 1995. Turizmi mund te krijoje pune drejt per drejt nepermjet hoteleve, restoranteve, taksive, shitja e suvenireve dhe ne menyre indirekte nepermjet furnizimit te mallrave dhe sherbimeve per te plotesuar nevojat e bizneseve qe kane te bejne me turizmin. Sipas Organizates Boterore te Turizmit turizmi perfaqeson rreth 7 % te punemarresve ne te gjithe boten.

 


Stimulimi i investimeve ne infrastrukture

Turizmi mund te nxise qeverine lokale per permiresimin e infrastruktures duke siguruar sisteme me te mira per ujin e pijshem dhe ujrat e zeza, rruget, energjine, telefonine dhe rrjetet e transportit publik. Te gjitha keto mund te permiresojne cilesine e jetes per banoret po ashtu edhe te lehtesojne turizmin.

Shikoni rastin studimor te bregdetit Slloven

Kontributi ne ekonomine lokale

Turizmi mund te jete nje pjese shume e rendesishme madje edhe thelbesore per ekonomine lokale. Sepse mjedisi eshte nje komponent baze i aseteve ne industrine turistike, te ardhurat nga turizmi shpesh perdoren per te matur vleren ekonomike te zonave te mbrojtura. Ka edhe te tjera te ardhura vendore te cilat nuk mund te maten lehte, sepse jo te gjithe shpenzimet e turisteve regjistrohen zyrtarisht ne statistikat makroekonomike. Nje pjese e te ardhurave nga turizmi vin edhe nga punesimi informal, te tille si shtitesit ne rruge, dhe guiduesit e paregjistruar. Ana pozitive e punesimit informal dhe te paraportuar eshte se parate kthehen ne ekonomine lokale dhe ka nje efekt shume te madh shumefishues sepse shpenzohet dhe shpenzohet here per here. Keshilli Boteror per Udhetimin dhe Turizmin vlereson se turizmi gjeneron njej kontribut indirekt te barabarte me 100 % te shpenzimeve direkte ne turizem.

 

  Kontributi financiar direkt per mbrojtjen e natyres

Turizmi mund te kontriboje direkt ne ruajtjen e rajoneve dhe habitateve sensitive. Te ardhurat nga tarifat per te hyre ne parqe dhe nga burime te ngjashme mund te perdoren posacerisht per te paguar per mbrojtjen dhe menaxhimin e zonave te ndjeshme mjedisore. Disa qeveri mbledhin para ne menyra me te terthorta e te veshtira pa lidhje direkte me parqe specifike apo zona te mbrojtura. Tarifa per perdorues, takse te ardhurash, takse per shitje apo dhenie me qera te pajisjeve argetuese dhe tarifa licensimi per aktivitete te tilla si gjuetija apo peshkimi mund ti sigurojne qeverive fonde te mjaftueshme per te menaxhuar burimet natyrore.

 

Avantazhi Konkurues

Gjithnje e me shume operatore tursitike mbajne nje qendrim aktiv ndaj qendrueshmerise. Jo vetem sepse konsumatoret e presin prej tyre kete gje por edhe sepse ata jane te vetedijshem se destinacionet e paprekura jane thelbesore per mbijetesen ne kohe te gjate te industrise turistike. Gjithnje e me shume operatore tursitike preferojne te punojne me furnizues te cilet veprojne ne nje menyre te qendrueshme, p.sh. qe kursejne ujin dhe energjine, qe respektojne kulturen lokale dhe mireqenien e komuniteteve lokale. Ne 2000, u krijua ne rang nderkombetar Iniciative e Operatoreve Turistike per Turizem te Qendrueshem me mbeshtetjen e UNEP.


Shembuj


Shembujt me te mire jane The National Park of Abruzzo (Italy) i cili vizitohet nga 1-2 milion vizitors cdo vit.
LInku: www.initaly.com/ ; www.regione.abruzzo.it

 

Ne Greqi mund te permendim: Dadia Forest;
More links: www.wwf.gr

 

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher