You are here: / Why / Environmental Management and Planning Benefits

Perfitimet nga Menaxhimi dhe Planifikimi Mjedisor

Menaxhimi i shendoshe mjedisor i sherbimeve turistike dhe vacanerisht i hoteleve (masat per kursimin e ujit dhe energjise, minimizimin e mbetjeve, perdorimin e materialeve miqesore ndaj mjedisit, etj) mund te ulin impaktin mjedisor te turizmit. Planifikimi te ndihmon te besh zgjedhjen midis interesave te konfliktuara te industrise. Duke planifikuar zhvillimin e turizmit ne nje faze te hereshme , demtimet dhe gabimet me kosto te larte mund te parandalohen, duke menjanuar keshtu degradimin gradual te aseteve mjedosore me rendesi per turizmin

 

 

 

Punesimi Alternativ

Turizmi mund te siguroje punesim alternativ per skenaret e zhvillimit dhe mund te kete impakte te medhaja ne mjedis.

Shikoni projektin Väinameri ne Rastin Studimor per Estonine

 

 


Shembuj
Bregu pergjate Detit te Kuq eshte nje nga rajonet me te rrezikuara mjedisore me nje mori atraksionesh natyrore si shkembinje koralor, plazhet me rere dhe breshkat e ujit. Ai konsiderohet me nje potencial te madh per zhvillimin e turizmit lokal dhe nderkombetar. Ai perfaqeson mundesi per punesim dhe strehim per popullsine ne rritje te Egjiptit. Sistemi i Informacionit te Detit te Kuq (SIDK) ka ndihmuar ne krijimin e nje plani te qendrueshem veprimi qe lidhet me zhvillimet e reja brenda turizmit, infrastrukturend he industrine pergjate bregut. "SIDK ka luajtur rol vendimtar ne arritjen e qendrueshmerise mjedisore dhe ekonomike; ndryshimet ne politikat dhe strategjite e zhvillimit rajonal; ndryshimet ne shperndarjen e burimeve financiare; adresimin e kufizimeve per mbrojtjen e mjedisit; koordinimin me te mire te investimeve te shumta dhe organizatave mjedisore; dhe pjesemarrjes se publikut ne proceset e vendimmarrjes.


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher