Ορθή απάντηση: Οι τουριστικές δραστηριότητες συνήθως οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα όπως είναι: η ρύπανση τους περιβάλλοντος, η καταστροφή των δασών, η μείωση των ειδών και ο περιορισμός των ενδιαιτημάτων τους.