Δουλείες - Διευκολύνσεις

Οι δουλείες είναι συμβόλαια τα οποία επιβάλλουν στους ιδιοκτήτες συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Αφορούν τη γη και δεσμεύουν με τίτλο τους κληρονόμους. Αναπτυγμένες βάσει αγροτικού νόμου, οι δουλείες εξασφαλίζουν όφελος για το ένα κομμάτι γης εις βάρος της παρακείμενης. Σήμερα, λίγες χώρες είναι αυτές που επιτρέπουν τη δημιουργία δουλειών για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και παραμερίζουν την απαίτηση γειτνίασης. Μια υπηρεσία διατήρησης ή μια ΜΚΟ είναι δυνατό να συνάψει συμβόλαιο με ένα γαιοκτήμονα, για να εμποδίσει συγκεκριμένες μορφές χρήσης γης, ενώ παράλληλα οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες πρέπει να συμμορφωθούν με αυτές τις απαγορεύσεις. Ένας φορέας υπεύθυνος για τη διατήρηση μπορεί, σε μερικές περιπτώσεις, να πουλήσει τη γη του προσφέροντας συνοδευτικά μια "δουλεία"..