Ευτροφισμός

Το νερό που διαρρέει από αγροτικές, βιομηχανικές και κατοικημένες περιοχές εισρέει μέσα στους ποταμούς και έπειτα καταλήγει στη θάλασσα. Η εισροή νερού φέρει διαλυμένα λιπάσματα και νιτρικά. Η μεγάλη αύξηση της βιομάζας των μακρο- και μικροφυκών, συνέπεια του ανωτέρω, μπορεί να αλλάξει την ισορροπία της οργανικής ύλης στη θάλασσα. Η οργανική ύλη συσσωρεύεται στην επιφάνεια του νερού και στον πυθμένα. Η συσσώρευση λαμβάνει χώρα στο ίζημα με τις υψηλές συγκεντρώσεις οργανικής ύλης, χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και υψηλή συγκέντρωση H2S (υδρόθειου). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες ανοξίας με αποτέλεσμα το θάνατο πολλών τύπων ασπόνδυλων και ψαριών