Οικονομικά κίνητρα

Ένα πρώτο μέτρο που θα μπορούσε να ληφθεί ως κίνητρο, είναι να απαλειφθούν εμπόδια κατά της διατήρησης, όπως είναι οι υψηλοί φόροι που υπάρχουν για περιπτώσεις μη αρόσιμης γης. Επιπλέον, θα πρέπει να καταργηθούν φορολογικά ή άλλα κίνητρα που αφορούν την ανάπτυξη των φυσικών οικοτόπων. Αντιθέτως, θα πρέπει να εισαχθούν μέτρα αντιμετώπισης και αναχαίτισης της καταστροφής των φυσικών πόρων. Σύμφωνα με κάποιες δικαιοδοσίες, χορηγούνται φορολογικές μειώσεις ή απαλλαγές σε γαιοκτήμονες που διατηρούν τις φυσικές περιοχές, υπό τον όρο ότι αυτοί συμμορφώνονται με τις διαχειριστικές οδηγίες. Μέρος της γης το οποίο δίνεται ως δωρεά για λόγους διατήρησης είναι δυνατό να απαλλαγεί από το φόρο μεταφοράς γης και η αξία του αφαιρείται από το φορολογήσιμο εισόδημα. Οι άμεσες επιχορηγήσεις σε γαιοκτήμονες είναι, επίσης, δυνατό να δοθούν για την απόκτηση και τη διαχείριση προστατευόμενης έκτασης.