Διαταραχή οικοτόπου και άναρχη ανάπτυξη

Μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιοποικιλότητα είναι η απώλεια φυσικών κοινωνιών λόγω των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και της γεωργίας. Μεγάλες εκτάσεις δασών, γεωργικών καλλιεργειών και ανοιχτών εκτάσεων έχουν αντιστραφεί εξαιτίας των αστικών χρήσεων. Αυτό οδήγησε στη μεγάλη υποβάθμιση διαφορετικών τύπων φυσικών κοινωνιών. Η καταστροφή οικοσυστημάτων που ήταν προηγουμένως ανέπαφα καταλήγει σε απώλεια ενδιαιτημάτων πολλών ειδών και εξουδετερώνει την ικανότητα του οικοσυστήματος να λειτουργεί. Στην παραλία CIRALI της Τουρκίας, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των θαλάσσιων χελωνών, επειδή στην παραλία αναπτύχθηκαν πολλά ξενοδοχειακά καταλύματα και εστιατόρια, καταστράφηκαν τα δάση δίπλα στην παραλία και διενεργούνται παράνομες αμμοληψίες κ.ά.

Η άναρχη ανάπτυξη οδηγεί σε απώλεια οικοτόπων και βιοποικιλότητας. Η αστική ανάπτυξη, επίσης, επιτείνει την ατμοσφαιρική και υδατική ρύπανση, οι οποίες υποβαθμίζουν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Οι νέες κατασκευαστικές παρεμβάσεις, επειδή προϋποθέτουν καθαρισμό του εδάφους, συχνά αυξάνουν το φαινόμενο της διάβρωσης. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει τις φερτές ύλες που μεταφέρονται από τα νερά.. Αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της γης των φυσικών οικοσυστημάτων είναι η μείωση της ικανότητας της φύσης να φιλτράρει τους ρυπαντές και να καθαρίζει το νερό από τοξικές ουσίες, αλλά και να ανακυκλώνει τα θρεπτικά και να μετατρέπει σε λίπασμα τα οργανικά απορρίμματα. Η αυξανόμενη άναρχη αστική ανάπτυξη συνεπάγεται τη μείωση της ποικιλότητας ειδών και οικοσυστημάτων.