Γνώση των ιθαγενών πληθυσμών

Οι ιθαγενείς κάτοικοι μιας περιοχής, λόγω της ιστορικής συνέχειας των πρακτικών χρήσης των πόρων, συχνά κατέχουν πολύτιμη γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά των πολύπλοκων οικολογικών συστημάτων εντός των ορίων της περιοχής τους. Εκεί όπου οι αυτόχθονες κάτοικοι για μεγάλες χρονικές περιόδους εξαρτώνται από το τοπικό περιβάλλον για την προμήθεια των πόρων τους, συχνά, λόγω οικονομικών συμφερόντων, προωθούν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι πρακτικές που εφάρμοσαν για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας θεμελιώθηκαν μέσω μακρών διαδικασιών δοκιμής και πλάνης. Η διατήρηση της γνώσης αυτής μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση του συστήματος διαχείρισης πόρων που στηρίζεται στην κοινωνία ιθαγενών πληθυσμών.