Εισαγωγή νέων ειδών

Ο κατάλογος των ειδών που εισήχθησαν έως τώρα, στη Βαλτική Θάλασσα για παράδειγμα, είναι πολύ μεγάλος (περίπου 70 είδη), και σε αρκετές περιπτώσεις τα νεοεισαχθέντα είδη αντικαθιστούν ολόκληρες κοινωνίες που διαβιούν στον πυθμένα, όπως o πολύχαιτος Marenzelleria viridis που ζει στο Δυτικό Ατλαντικό (www.ku.lt/nemo/mainnemo.htm )