Διατήρηση διαδρόμων και κατάτμηση φυσικών οικοτόπων

Η κατάτμηση των φυσικών οικοσυστημάτων θεωρείται σε γενικές γραμμές μία από τις πιο σημαντικές απειλές της βιοποικιλότητας. Η κατάτμηση σε μία φυσική περιοχή λαμβάνει χώρα, όταν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως είναι η αγροτική ανάπτυξη, η δασοκομία ή η αστικοποίηση, τροποποιούν μεγάλα τμήματα (εκχερσώσεις, κ.ά.) του φυσικού οικοσυστήματος εντός της οποίας παραμένουν λίγα κατάλοιπα του αυτόχθονος οικοσυστήματος. Οι διάδρομοι της αυτόχθονης βλάστησης που συνδέουν τα κατατμημένα μέρη αποτελούν κατά γενική ομολογία μια λύση. Ωστόσο, η απόφαση να δημιουργηθούν διάδρομοι σε ένα δίκτυο διατήρησης πρέπει να ληφθεί βάσει πολλών άλλων παραγόντων. Είναι πολύ σημαντικό, π.χ. για τα ψάρια, να διατηρούνται στους ποταμούς οι δίοδοι μετανάστευσης για αναπαραγωγή..