Διαχείριση βιοποικιλότητας στην παραδοσιακή αλιεία και την αλιεία μικρής κλίμακας

Σύμφωνα με παραδείγματα από την παραδοσιακή αλιεία και την αλιεία μικρής κλίμακας: