Παρακολούθηση και έρευνα

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση είναι η μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε τακτά διαστήματα και σε εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Με την παρακολούθηση γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών και βιολογικών αλλαγών σε ένα οικοσύστημα, με σκοπό να διακριθούν οι φυσικές διακυμάνσεις από τις μη φυσικές αλλαγές, καθώς και να αναγνωριστούν οι σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος ανάμεσα στις αλλαγές στο περιβάλλον και στις αλλαγές στη βιολογική κοινότητα. Η παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μέτρηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας των μέτρων διατήρησης. Ακόμη περισσότερο, όμως, είναι πολύτιμη η παρακολούθηση θαλάσσιων συστημάτων κατά τη διάρκεια πολύ μεγάλων χρονικών περιόδων, καθώς αποσκοπεί στον εντοπισμό των βιολογικών τάσεων που διαμορφώνονται λόγω των φυσικών και των ανθρωπογενών διαταράξεων στο περιβάλλον.