Εθνική νομοθεσία

Σε όλες τις χώρες υπάρχουν επίσημα νομικά συστήματα και σχεδόν όλες διαθέτουν νομοθεσία, πολιτική και νομικές διαδικασίες οι οποίες ελέγχουν την προστασία, τη χρήση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, περιλαμβανομένων των ζωντανών πόρων. Αυτά τα μέτρα ποικίλουν ευρέως ανάμεσα στις χώρες και συχνά εντός της ίδιας χώρας, όταν η δικαιοδοσία ή η εξουσία σχετικά με τους φυσικούς πόρους μοιράζονται με κρατικές/περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ευρείες κατηγορίες ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών νομικών μέτρων με σκοπό να στηρίξουν την αειφορική χρήση και προστασία της βιοποικιλότητας.