Αποθήκευση και ανακύκλωση θρεπτικών

Τα οικοσυστήματα εκτελούν τη ζωτική λειτουργία της ανακύκλωσης θρεπτικών ουσιών. Αυτές οι ουσίες αφορούν στοιχεία της ατμόσφαιρας, καθώς και εκείνα που βρίσκονται στο έδαφος και είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής. Η βιολογική ποικιλότητα παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Τα φυτά έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν τις θρεπτικές ουσίες από το έδαφος καθώς και από τον αέρα και αυτές οι ουσίες μπορούν τότε να σχηματίσουν τη βάση της τροφικής αλυσίδας για να χρησιμοποιηθούν από ένα ευρύ σύνολο άλλων μορφών ζωής. Η θρεπτική κατάσταση του εδάφους με τη σειρά της αναπληρώνεται από τη νεκρή οργανική ύλη ή τα απορρίμματα που μετατρέπονται από τους μικροοργανισμούς. Αυτή με τη σειρά της τρέφει άλλα είδη, όπως οι γαιοσκώληκες που επίσης αναμειγνύουν το έδαφος, παρέχουν σε αυτό οξυγόνο και δημιουργούν θρεπτικές ουσίες οι οποίες είναι εύκολα διαθέσιμες.