Προστασία υδατικών πόρων

Η επιφάνεια που καλύπτει η φυσική βλάστηση στις λεκάνες απορροής βοηθά στη διατήρηση του υδρολογικού κύκλου, στη ρύθμιση και τη σταθεροποίηση του υδατικού ισοζυγίου. Επίσης, προστατεύει από ακραία φαινόμενα όπως οι πλημμύρες και η ξηρασία. Η απομάκρυνση της βλάστησης οδηγεί στην αύξηση των φερτών υλών, στην υποβάθμιση της απόδοσης σε νερό και της ποιότητας του νερού και μεταξύ άλλων στην υποβάθμιση υδροχαρών οικοτόπων. Η βλάστηση βοηθά επίσης στη ρύθμιση του υπόγειου υδροφορέα και στην πρόληψη της αλάτωσης των εδαφών η οποία επηρεάζει τις μεγάλες εκτάσεις των γεωργικών εδαφών, με μεγάλο κατά συνέπεια αντίκτυπο για την κοινωνία. Οι υγρότοποι και τα δάση λειτουργούν ως φίλτρα του νερού, ενώ τα μακρόβεια δάση παγιδεύουν τα φερτά μειώνοντας τις επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.