Αναψυχή & τουρισμός

Η βιοποικιλότητα αποτελεί επίσης σημαντική πηγή για δραστηριότητες αναψυχής. Αποτελεί εστιακό σημείο για τον τουρισμό και για όλα τα είδη αναψυχικής δραστηριότητας, τα οποία έχουν ήδη επεκταθεί ραγδαία στα φυσικά περιβάλλοντα και συχνά αποτελούν τη βασική πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό. Τις περισσότερες φορές, η αισθητική ποιότητα τέτοιων περιοχών διαφέρει αρκετά, κυρίως λόγω του μεγάλου φάσματος της βιολογικής ποικιλότητας. Οι άνθρωποι εκτιμούν την αξία των περιοχών αυτών βάσει μιας ποικιλίας αναψυχικών ενδιαφερόντων: βιντεοσκόπηση, φωτογραφίες ή λογοτεχνία που βασίζεται ή χρησιμοποιεί την άγρια φύση, τους φυσικούς οικοτόπους και τα φυσικά γνωρίσματα, παρατήρηση πουλιών και οικολογική επιτόπια μελέτη και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες (McNeely, 1988).