Σχετικές αναφορές

Bengston D.A., P. Leger and P. Sorgeloos, 1991. Use of Artemia as a food source for aquaculture. In: Artemia biology. R.A. Browne, P. Sorgeloos and C.N.A. Trotman (Eds). CRC Press, Florida, USA, 374 pp.

Dhont J. and P. Sorgeloos, 2002. Application of Artemia. In: Artemia and applied biology. Th.J. Abatzopoulos, J.A. Beardmore, J.S. Clegg and P. Sorgeloos (Eds), 285 pp.

Γεράκης Π.A. και E.T Κουτράκης (συντονιστές έκδοσης), 1996. "Ελληνικοί Υγρότοποι". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Εκδόθηκε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και χρηματοδοτήθηκε από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας. 381 σ.

Treece G.D., 2000. Artemia production for marine larval fish culture. Southern Regional Aquaculture Center (SRAC) Publication, No 702.