Ρυθμιστικά μέτρα

Δεδομένου ότι τα κράτη υπόκεινται σε περιορισμούς που έχουν θεσπισθεί από τα Συντάγματά τους, έχουν την εξουσία αστυνόμευσης ούτως ώστε να ελέγχουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος. Βάσει αυτής της εξουσίας, μπορούν να ενεργοποιηθούν οι νόμοι και οι κανονισμοί για να εμποδίσουν ή να περιορίσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες, να δώσουν την άδεια ή να απαιτήσουν πρότερη ειδοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων ή έργων. Έως σήμερα, αυτή η εξουσία έχει κυρίως χρησιμοποιηθεί για λόγους διατήρησης, για να προστατευθούν, δηλαδή, συγκεκριμένα είδη ή περιοχές ενώ, σχετικά πιο πρόσφατα, για να προστατευθούν συγκεκριμένοι τύποι οικοτόπων ή γνωρίσματα τοπίου.