Μέτρα αποκατάστασης και μετριασμού

Αν και το πλέον επιθυμητό είναι η προστασία των παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων στη φυσική τους κατάσταση, πολλά από αυτά έχουν ήδη υποβαθμιστεί ή πρόκειται να υποβαθμιστούν πριν από κάθε λήψη προστατευτικού μέτρου. Για τα οικοσυστήματα αυτά, η αποκατάσταση μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση. Πριν από την αποκατάσταση των ζώντων οργανισμών, πρέπει να αποκατασταθούν οι φυσικές και χημικές συνθήκες του οικοσυστήματος σε μια κατάσταση η οποία να μπορεί να στηρίξει την επιθυμητή βιοκοινότητα. Οι προσπάθειες αποκατάστασης είναι δυνατό να εστιάζουν σε μεμονωμένα είδη ή σε ολόκληρα οικοσυστήματα. Το δεύτερο επιτυγχάνεται, συνήθως, με εισαγωγή νέων πληθυσμών των ειδών που συνιστούν τη θεμελιώδη δομή του οικοσυστήματος και τη βάση της τροφικής αλυσίδας, όπως είναι τα αλμυρά έλη, υποθαλάσσιοι λειμώνες, ή κοράλλια, με την ελπίδα ότι η υπόλοιπη κοινότητα θα ανανεωθεί από μόνη της. Τέτοιου είδους προσπάθειες έχουν σημειώσει ελάχιστη επιτυχία.