Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Χρηματοδότηση

Για την ολοκληρωμένη διαχείριση της βιοποικιλότητας συνήθως απαιτούνται (συμπληρωματικοί) πόροι, δηλαδή χρήματα.

Προγράμματα επιχορηγήσεων

Ο πιο απλός τρόπος χρηματοδότησης είναι η υποβολή αιτήσεων για προγράμματα επιχορήγησης από διεθνείς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος (GEF) της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τέτοιου είδους χρηματοδοτικά προγράμματα διαχειρίζονται, επίσης, τα υπουργεία Περιβάλλοντος σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Επιπλέον, υπάρχουν φορείς που έχουν ιδρυθεί από πολιτικά κόμματα, το βιομηχανικό παράγοντα και από φυσικά πρόσωπα οι οποίοι μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση. Αυτός ο τύπος χρηματοδοτικού προγράμματος περιλαμβάνει χρηματοδότηση για εκστρατείες ενημέρωσης ή/και αγοραπωλησιών, για οδηγίες προς τους κατά τόπους δασκάλους σχολείων, επισκέψεις σε γειτονικές χώρες για έρευνα και μελέτη, επιστημονικές έρευνες και ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης περιοχών.

Δάνεια

Συνήθως απαιτείται δάνειο για επενδύσεις σε υποδομές, όπως για την αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας τοπικών λυμάτων. Οι αναπτυξιακές τράπεζες, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Σκανδιναβική Συνεργασία Περιβαλλοντικής Χρηματοδότησης (NEFCO), παρέχουν δάνεια με προϋπόθεση να υπάρχει ένα αξιόπιστο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο να επιδεικνύει πώς θα ανακτηθεί η επένδυση. Για παράδειγμα, μέσω αυξημένων εισοδημάτων από τον τουρισμό ή από υψηλότερες χρεώσεις στη χρήση του νερού.

Χορηγοί από τον ιδιωτικό τομέα

Τα έξοδα κατασκευής καινούριων μονοπατιών και κέντρων πληροφόρησης καλύπτονται σε μερικές περιπτώσεις από χορηγίες. Οι τοπικές επιχειρήσεις και οι επενδυτές από τον ιδιωτικό τομέα αποτελούν πηγή χρηματοδότησης, με προϋπόθεση ότι αντιμετωπίζονται καταλλήλως η δημοσιότητα και οι στρατηγικές αγοραπωλησιών για τους χορηγούς τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται εμπρόθεσμα δελτία τύπου κ.λπ. Εντούτοις, η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων μεταξύ ιδιωτικών χορηγών απαιτεί πείρα και γνώση και συχνά είναι πιο λειτουργικό να προσληφθεί μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων ή να υποδειχθεί ένας χρηματοδοτικός πόρος ο οποίος μπορεί να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε αυτές τις δραστηριότητες.

Εθελοντές

Η συνεργασία με εθελοντές για την κατασκευή και τη διατήρηση μονοπατιών και κέντρων πληροφόρησης βοηθά στην εξασφάλιση χρημάτων και πόρων. Αυτό επιτυγχάνεται με άμεση στρατολόγηση εθελοντών ή σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως τοπικοί οργανισμοί διατήρησης της φύσης, ή με εκπαιδευτές περιβάλλοντος. Μερικές εταιρείες είναι πιθανό να μη μπορούν να συνεισφέρουν χρηματοδοτικά σε ένα έργο, όμως μπορεί να διαθέσουν ίσως για μια μέρα το χρόνο το προσωπικό τους για έναν "καλό σκοπό".

Εξεύρεση χρηματοδότησης σε 6 βήματα

Ετοιμασία κειμένου μερικών σελίδων με τα βασικά σημεία (ή περίληψη έργου) όπου θα περιέχονται τα ακόλουθα:

 1. Υπάρχουσες πληροφορίες (τι έχει γίνει έως τώρα, κύρια προβλήματα, γιατί θεωρείται σημαντική η τωρινή παρέμβαση)
 2. Βασικοί στόχοι (ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα)
 3. Προγραμματιζόμενες δράσεις
 4. Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα (του συνόλου και των επιμέρους δραστηριοτήτων)
 5. Εκτίμηση Συνολικού προϋπολογισμού ή και για τις κύριες δράσεις.

Προσδιορισμός χρηματοδοτικών πόρων

  Επιχορηγήσεις
  Διεθνή δημόσια προγράμματα επιχορήγησης: συμβουλευτείτε τον Οδηγό Χρηματοδότησης Netcoast (www.netcoast.nl) εθνικά προγράμματα, οργανισμοί (π.χ. πολιτικών κομμάτων, εταιρειών).
  Δάνεια
  Αναπτυξιακές τράπεζες, κυβερνητικά προγράμματα δανείων
  Χορηγίες και δωρεές
  Συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβληθούν ή να ενισχύσουν το περιβαλλοντικό τους προφίλ.
  Χρηματοδότηση σε είδος
  Άμεση ενεργοποίηση εθελοντών ή μέσω συνεργασίας με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Χωρισμός των έργων σε υποέργα τα οποία εναρμονίζονται με τα κριτήρια των χρηματοδοτικών πόρων

  Εναρμόνιση των στόχων και των δραστηριοτήτων που διατυπώθηκαν στο αρχικό κείμενο με τους στόχους στους οποίους εστιάζουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα που έχετε αναγνωρίσει. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι γίνεται χωρισμός του κυρίως έργου σε υποέργα τα οποία είναι ευκολότερο να ενσωματωθούν στα χρηματοδοτικά προγράμματα.
 1. Εάν είναι απαραίτητο, αναζήτηση εταίρων

 2. Για κάθε υποέργο γίνεται καθορισμός του καλύτερου τρόπου συνεργασίας με τους εταίρους. Έπειτα προσδιορίζετε τους εταίρους με τους οποίους επιθυμείτε να συνεργαστείτε και τους προσεγγίζετε. Σε αυτή τη φάση, το αρχικό κείμενο θα αποτελέσει και το βασικό έγγραφο.
 3. Ετοιμασία σχεδίου πρότασης με ή χωρίς τη συνεργασία των εταίρων και υποβολή των σχεδίων για πρώτο έλεγχο προς τον χρηματοδοτικό φορέα. Για κάθε υποέργο προετοιμάστε ένα κείμενο με τα βασικά σημεία που θα έχει την ίδια μορφή με αυτό του κυρίως έργου (περίληψη έργου). Στην περίπτωση που συνεργάζεστε με άλλους, αυτό το βήμα πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με τους εταίρους. Κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα παρέχουν την ευκαιρία υποβολής μιας προσωρινής περίληψης έργου ή μιας ανεπίσημης πρότασης προκειμένου να λάβουν πληροφορίες σχετικές με την αίτηση, τους στόχους, τη μεθοδολογία και τον εταίρο ή τους εταίρους. Άλλα όμως προγράμματα δεν παρέχουν αυτήν τη δυνατότητα.
 4. Υποβολή της πρότασης έργου ή ανάπτυξη συμφωνίας συνεργασίας με ιδιώτες χορηγούς. Το σύνολο της πρότασης του έργου υπάρχει περίπτωση να πρέπει να υποβληθεί στη συγκεκριμένη μορφή και δομή που επιβάλλει ο οργανισμός χορηγίας. Οι ιδιωτικοί χορηγοί, συνήθως, δεν απαιτούν μια συγκεκριμένη μορφή και εστιάζουν σε προσωπικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους του οργανισμού σας. Αυτό προϋποθέτει έναν κατάλογο των ωφελειών που θα αποκομίσει ο χορηγός στην περίπτωση που θα στηρίξει το έργο (δημοσιότητα σε συνεντεύξεις τύπου, προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε ιστοσελίδες, έντυπο πληροφοριακό υλικό κ.λπ.).

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Αναφέρετε ενδεικτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, φορείς που παρέχουν δάνεια, εταιρείες που θα ενδιαφέρονταν να υποστηρίξουν έργα διαχείρισης της βιοποικιλότητας και λοιπούς χρηματοδοτικούς πόρους.


ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ποιες είναι οι πιθανές ωφέλειες που απορρέουν από μια συνεργασία με τους εταίρους του έργου;


Σημεία άξια προσοχής

 • Πάντα να σκέφτεστε τη βιωσιμότητα του έργου σας - θα επιβιώσει μόλις πάψει η αρχική χρηματοδότηση; Οι χορηγοί ενδιαφέρονται κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να εξασφαλίσετε αυτή τη βιωσιμότητα.
 • Εξασφαλίστε τη συνέχεια χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα εκπονείται η πρώτη φάση του έργου, ή συμπεριλάβετε στο έργο σας μηχανισμούς ενεργοποίησης εισοδήματος οι οποίοι θα στηρίξουν οικονομικά τη συνέχεια των εργασιών.
 • Να είστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και να ζητάτε από τους εταίρους σας να αντιμετωπίζουν τα σχέδια του έργου εμπιστευτικά.
 • Πάντα να ενεργοποιείτε τους δικούς σας πόρους πρώτα. Όσο πιο έτοιμοι είστε για να συνεισφέρετε σε ένα έργο, τόσο πιο εύκολο είναι να λάβετε συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλους πόρους.
 • Αναπτύξτε ένα ξεκάθαρο όραμα σχετικά με αυτό που επιθυμείτε να πετύχετε και τον τρόπο που σκοπεύετε να το κάνετε. Οι συγκροτημένες σκέψεις είναι πιο αξιόπιστες για το χορηγό.
 • Διασφαλίστε ότι διαθέτετε αρκετούς πόρους για τη διαχείριση του έργου. Αυτό μπορεί αρχικά να φανεί ως σπατάλη χρημάτων, αλλά είναι αναγκαίο προκειμένου να απορροφηθούν αποτελεσματικά οι πόροι του έργου.


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω
Top