Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Νομικές πτυχές

Η βιοποικιλότητα αποτελεί ζήτημα διεθνούς ενδιαφέροντος. Λόγω των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της βιοποικιλότητας, απαιτείται η διαχείρισή της να γίνεται σε ένα διεθνές πλαίσιο και να περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις και η ανάπτυξη πολιτικής. Η τοπική νομοθεσία θα πρέπει, συνεπώς, να προκύπτει βάσει διεθνώς συντονισμένων συμβάσεων.

Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα

Το 1992, πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ιανέιρο της Βραζιλίας η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, όπου συγκεντρώθηκαν αρχηγοί κρατών από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνάντηση που έχει γίνει έως τώρα κατά την οποία υπογράφηκε ένα ιστορικό σύνολο συμφωνιών στη "Συνάντηση Κορυφής για την Προστασία της Γης", και το οποίο περιλάμβανε δύο δεσμευτικές συμφωνίες: τη Σύμβαση για τις Κλιματικές Αλλαγές, η οποία αφορά τις βιομηχανικές και άλλου τύπου εκπομπές αερίων θερμοκηπίου όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα και τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, που υπήρξε η πρώτη παγκόσμια συμφωνία για τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας. Η συνθήκη για την βιοποικιλότητα έγινε ταχύτατα και ευρέως αποδεκτή. Το κείμενο της Διάσκεψης στο Ρίο υπογράφηκε από 150 κυβερνήσεις και από τότε περισσότερα από 175 κράτη έχουν επικυρώσει τη συμφωνία.

Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι της Σύμβασης:

  • η διατήρηση της βιοποικιλότητας,
  • η αειφορική χρήση των συστατικών στοιχείων της βιοποικιλότητας, και
  • η δίκαιη και ισότιμη κατανομή των ωφελειών που προκύπτουν από την εμπορική και οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση των γενετικών πόρων.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει περιεκτικούς και σαφείς στόχους και αφορά ένα θέμα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας το οποίο αποτελεί ορόσημο στο διεθνές δίκαιο. Για πρώτη φορά, αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας είναι θέμα "κοινού ενδιαφέροντος για την ανθρωπότητα" και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η συμφωνία περιλαμβάνει όλα τα οικοσυστήματα, τα είδη και τους γενετικούς πόρους. Συνδέει τις προσπάθειες παραδοσιακής διατήρησης με τον οικονομικό στόχο αειφορικής χρήσης των βιολογικών πόρων. Θέτει αρχές για δίκαιη και ισότιμη κατανομή των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων, κυρίως εκείνων που προορίζονται για εμπορική χρήση. Επίσης, καλύπτει το ραγδαίως εξελισσόμενο πεδίο της βιοτεχνολογίας και εξετάζει την ανάπτυξη και τη μεταβίβαση της τεχνολογίας, τη διανομή των ωφελειών και τη βιοασφάλεια. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Σύμβαση έχει νομικές δεσμεύσεις, δηλαδή τα κράτη που την έχουν υπογράψει είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις διατάξεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες: Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα.

Τοπική νομοθεσία

Η τοπική νομοθεσία τις περισσότερες φορές προϋπάρχει. Εντούτοις, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και των σχετιζόμενων με αυτήν προβλημάτων εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών, απαιτεί τη λήψη διεθνώς συντονισμένης δράσης. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό θα προκύψει από διεθνείς συμφωνίες με δέσμευση αλλά και επιβολή από τις κυβερνήσεις σε τοπικό επίπεδο.

Η ανάπτυξη τοπικής νομοθεσίας εντός αυτού του πλαισίου αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Ο ακόλουθος κατάλογος παρέχει μια επισκόπηση της νομοθεσίας και των μέτρων που είναι δυνατό να αναπτυχθούν. Είναι αυτονόητο ότι ο (διεθνής και εθνικός) συντονισμός αυτών των μεθόδων είναι απαραίτητος για να επιτευχθεί ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Εθιμικά και παραδοσιακά νομικά μέτρα

Εθνική νομοθεσία

Κανονιστικά μέτρα

Νομικά μέτρα προσανατολισμένα στο είδη

Ρύθμιση των χρήσεων στις προστατευόμενες περιοχές

Νομοθεσία σχεδιασμού χρήσεων γης

Νομική προστασία αντιπροσωπευτικών τύπων οικοτόπων

Ρύθμιση διαδικασιών και δραστηριοτήτων καθοριστικών για τη βιοποικιλότητα

Ρύθμιση της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους

Διαδικασίες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Διεθνές δίκαιο

Περιφερειακές και τομεακές συμφωνίες

Περισσότερες πληροφορίες για την ΟΔΠΖ, τη βιοποικιλότητα και το νομοθετικό πλαίσιο στη Ρωσία μπορείτε να βρείτε εδώ.


Απώλεια οικοτόπου εξαιτίας της εξόρυξης κεχριμπαριού (ήλεκτρον) στην ακτή της Βαλτικής Θάλασσας

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω
Top