Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Κοινωνικο-οικονομικές στρατηγικές

Οι κοινωνικές και οι οικονομικές στρατηγικές ολοένα και περισσότερο λαμβάνουν εξέχουσα θέση στο σχεδιασμό για τη βιοποικιλότητα. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις προσεγγίσεις είναι καινούριο αντικείμενο για τους περιβαλλοντολόγους και, συνεπώς, υπάρχει μικρή εμπειρία ως προς την εφαρμογή τους για αειφορική χρήση και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Οικονομικά κίνητρα

Τα οικονομικά κίνητρα θα πρέπει να παρουσιάζουν στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες τη βιοποικιλότητα περισσότερο ως προτέρημα παρά ως υποχρέωση. Αποσκοπούν στην αύξηση των επιστροφών σε δραστηριότητες οι οποίες προστατεύουν ή αποκαθιστούν πολύτιμους βιολογικούς οικοτόπους, καθώς επίσης και στην αύξηση του κόστους ή στη μείωση της επιστροφής στις δραστηριότητες που βλάπτουν τον οικότοπο.

Στα οικονομικά κίνητρα περιλαμβάνεται ένα υποσύνολο όλων των ενδεχόμενων κινήτρων για διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τα οικονομικά κίνητρα συνήθως χρησιμοποιούν μηχανισμούς της αγοράς για να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων. Εστιάζουν άμεσα ή έμμεσα στις τιμές. Υπάρχουν αρκετοί τύποι οικονομικών κινήτρων:

  • Θετικά κίνητρα: οποιαδήποτε νομισματική (άμεσες πληρωμές, κατανομή κόστους, φορολογικά πλεονεκτήματα) ή μη νομισματική (όπως αναγνώριση και επιβράβευση για σημαντική απόδοση) παρότρυνση, η οποία παρακινεί ή δίνει κίνητρα στις κυβερνήσεις, την τοπική κοινωνία και τους διεθνείς οργανισμούς υπέρ της διατήρησης της βιοποικιλότητας.
  • Αντικίνητρα: οποιοσδήποτε μηχανισμός ο οποίος εσωτερικεύει το κόστος χρήσης ή/και ζημίας των βιολογικών πόρων προκειμένου να αποθαρρύνει δραστηριότητες που υποβαθμίζουν τη βιοποικιλότητα.
  • Έμμεσα κίνητρα: οποιοσδήποτε μηχανισμός ο οποίος δημιουργεί ή βελτιώνεται βάσει αγορών και σημάτων τιμών για βιολογικούς πόρους ενθαρρύνοντας τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας.
  • Κίνητρα διαστρέβλωσης: ένα κίνητρο που προκαλεί συμπεριφορά η οποία οδηγεί σε υποβάθμιση της βιοποικιλότητας. Τα κίνητρα διαστρέβλωσης είναι αποτέλεσμα αποτυχημένης κυβερνητικής παρέμβασης. Τα περισσότερα κίνητρα "διαστρέβλωσης" έχουν σκοπό να επιτύχουν άλλους στόχους πολιτικής και συνεπώς αποτελούν έναν εξωτερικό παράγοντα ή ένα απρόβλεπτο παράλληλο αποτέλεσμα (παρενέργεια) της πολιτικής.

Παραδείγματα οικονομικών στρατηγικών είναι:

Κοινωνικές στρατηγικές

Δυο σημαντικοί τύποι κοινωνικών στρατηγικών είναι:

  1. η χρήση της αυτόχθονης γνώσης των τοπικών; και
  2. στρατηγικές για τοπική συμμετοχή.

Παράδειγμα: Διατήρηση του οικοσυστήματος Karst (KEC) - Κροατία

Το έργο Διατήρησης των Οικοσυστημάτων Karst (KEC) αποσκοπεί στην προστασία της βιοποικιλότητας και της ποικιλότητας του τοπίου οικοσυστημάτων karst στην Κροατία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Το ΚEC σχεδιάστηκε βάσει της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Προστασία της Βιοποικιλότητας και σύμφωνα με τους κοινωνικο-οικονομικούς στόχους της Κροατίας. Τον Δεκέμβριο του 2001, το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος (GEF) χορήγησε 5,07 εκατομμύρια USD για το έργο KEC, ενώ παράλληλα η συνεισφορά της Δημοκρατίας της Κροατίας αντιστοιχούσε σε ένα ποσό των 3.30 εκατομμυρίων USD.

Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του έργου ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2000. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 5 έτη, με χρηματοδοτικά κεφάλαια που είναι διαθέσιμα έως το τέλος του 2007. Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του έργου, εκπονήθηκαν βασικές μελέτες σχετικά με κοινωνική και αγροτική ανάπτυξη, βιοποικιλότητα, νομικά και θεσμικά πλαίσια για την προστασία της βιοποικιλότητας, σχέδια χρήσης γης και σχέδια διαχείρισης φυσικών πόρων καθώς και μελέτες σχετικές με την κοινή γνώμη, την εκπαίδευση και τη δημόσια συμμετοχή. Μέσω διαφόρων συναντήσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, διαμορφώθηκε το έργο.

Ο προϋπολογισμός του έργου θα διατεθεί για την πραγματοποίηση των ακολούθων:

  • Ενδυνάμωση της εθνικής ικανότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η υποστήριξη της διαχείρισης φυσικών πόρων.
  • Καθιέρωση μηχανισμών με βάση την κοινωνία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφορική χρήση των πόρων στην περιοχή του Karst, και
  • Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου.

Επιπλέον, θα δοθούν μικρές επιχορηγήσεις εκτός της περιοχής, προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα για ενσωμάτωση του τοπικού πληθυσμού στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τα ιδρύματα της περιοχής θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 2.000, 10.000 ή 25.000 USD, όσον αφορά χρηματοδοτήσεις για παραδοσιακές δραστηριότητες και επαγγέλματα που συνεισφέρουν στο έργο διατήρησης της βιοποικιλότητας και βοηθούν ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικές πιέσεις.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω
Top