Βρίσκεστε εδώ: / Εισαγωγή / Στόχοι ενότητας

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να γίνει μια γενική παρουσίαση της έννοιας της βιοποικιλότητας καθώς και της εφαρμογής της στην πρακτική της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:

  • να δίνετε έναν ορισμό της "βιοποικιλότητας",
  • να περιγράφετε τους διαφορετικούς τύπους της βιοποικιλότητας (οικοτόπων, ειδών και γενετική),
  • να εξηγείτε τη σύνδεση της βιοποικιλότητας με την ΟΔΠΖ,
  • να κάνετε εκτίμηση των αναγκών και των ωφελειών που προκύπτουν από τη διαχείριση της βιοποικιλότητας,
  • να εξηγείτε έννοιες όπως απώλεια και διατήρηση της βιοποικιλότητας,
  • να επιλέγετε τα κατάλληλα εργαλεία για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, όπως κοινωνικο-οικονομικές στρατηγικές, νομοθετικά εργαλεία, χρηματοδότηση και παρακολούθηση.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω
Top