Πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν αυτή την προσέγγιση είναι ότι αναγνωρίζει: