Βρίσκεστε εδώ: / Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων / Ορισμοί

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εξετάζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Η Παράκτια Περιοχή

Σε μια προσπάθεια να υιοθετηθεί ένας περισσότερο πραγματικός παρά γενικός ορισμός της παράκτιας ζώνης, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου (DoE, 1993) πρότεινε "μια προσέγγιση τριών επιπέδων για τον καθορισμό της ακτής, η οποία αναγνωρίζει τη σημασία και των ανθρώπινων και των φυσικών συστημάτων και της στενής εκείνης ζώνης μέσα στην οποία αλληλεπιδρούν τα δύο συστήματα και δημιουργούνται οι παράκτιοι κίνδυνοι".

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει:

Μια διαδραστική ζώνη (ζώνη αλληλεπίδρασης)

 • Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζονται από, ή μπορούν να επηρεάσουν, την ποιότητα του συνόλου της παράκτιας περιοχής.
 • Η ζώνη αυτή μπορεί να επεκταθεί προς την ενδοχώρα ή προς τη θάλασσα όσο χρειάζεται για να ελέγχονται οι δραστηριότητες που έχουν κάποιες επιπτώσεις στην ακτή, όπως:
  • Δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
  • Οπτική παρείσφρηση ("ρύπανση") από αναπτυξιακές ενέργειες στην ξηρά ή στις παραθαλάσσιες περιοχές.
  • Περιορισμοί στην πιθανή όχληση σημαντικών χερσαίων και θαλάσσιων ενδιαιτημάτων.

Δραστηριότητες ή αναπτυξιακές παρεμβάσεις που επιτελούνται μέσα σε αυτή τη ζώνη είναι πιθανό να επηρεάζουν την ικανότητα της ακτής να στηρίξει άλλες δραστηριότητες.

Μια δυναμική ζώνη

 • Άμεσα επηρεαζόμενη από φυσικές διαδικασίες που διενεργούνται κοντά ή μακριά από την ακτή (π.χ. πλημμυρικά κύματα θύελλας).
 • Συσχετιζόμενη με γεωμορφολογικά και/ή οικολογικά κριτήρια, όπως:
  • Ενδεχόμενη υποχώρηση παράκτιων βράχων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.
  • Περιορισμός προς τη θάλασσα της χερσαίας-παράκτιας μεταφοράς ιζημάτων.

Οποιαδήποτε αναπτυξιακή ενέργεια μέσα σε αυτήν τη ζώνη μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των παράκτιων διαδικασιών και συνεπώς να οδηγήσει σε αλλοίωση του παράκτιου εδαφικού τοπίου.

Μια ζώνη απειλών (ατυχημάτων)

 • Περιοχή προς τη στεριά, εν δυνάμει ευαίσθητη σε ζημία (καταστροφή) από τις παράκτιες διαδικασίες.
 • Η ζημία μπορεί να περιλαμβάνει την πιθανή απώλεια ζωής καθώς και καταστροφή ιδιοκτησίας.

Οι κίνδυνοι μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με στρατηγικές διαχείρισης των ατυχημάτων, όπως για παράδειγμα με μηχανικά μέσα ή κατάλληλο σχεδιασμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Γράψτε έναν κατάλογο των πλεονεκτημάτων αυτής της προσέγγισης:

2. Εκτίμηση Κινδύνων

Στον "Οδηγό Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνων με στόχο την Περιβαλλοντική Προστασία" (DoE, 1995), η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποίησε τις έννοιες: απειλή, κίνδυνος, εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων οι οποίες προσδιορίσθηκαν από τη Βασιλική Εταιρεία (Royal Society) (1992). Οι έννοιες αυτές περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο «Ιστορική Αναδρομή».

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω