Βρίσκεστε εδώ: / Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων / Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Για μια αειφορική ανάπτυξη απαιτείται λεπτομερής εκτίμηση των κινδύνων και συνετή λήψη αποφάσεων. Επίσης, απαιτείται εκτίμηση του κόστους της μείωσης των κινδύνων σε συνδυασμό με εκτίμηση των ωφελειών που συνεπάγεται η μείωση των κινδύνων. Στο πλαίσιο της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας μια συντονισμένη προσέγγιση για την ανάλυση και διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων, με συμμετοχικό σχεδιασμό, επαρκή ασφάλεια και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τις ευάλωτες κοινωνίες μέσω:

  • προσδιορισμού και κατανόησης της φύσης και της έκτασης των περιβαλλοντικών κινδύνων μέσα στις παράκτιες περιοχές,
  • καθοδήγησης της ανάπτυξης προς τις πιο κατάλληλες τοποθεσίες,
  • διασφάλισης ότι οι υπάρχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές δραστηριότητες δεν εκτίθενται σε μη αποδεκτούς κινδύνους, και
  • διασφάλισης ότι με την ανάπτυξη δεν αυξάνεται ο κίνδυνος για την υπόλοιπη κοινότητα.

Αρκετά μεγάλο ποσοστό των εργασιών που έχουν γίνει για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, εστιάζουν περισσότερο στα αποτελέσματα που αφορούν την ανθρώπινη υγεία παρά στο περιβάλλον ή σε συγκεκριμένα στοιχεία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, στο πλαίσιο της παράκτιας ζώνης πολλές προσπάθειες για την κατανόηση και τη μείωση των κινδύνων συνδέονται τόσο με τη διαχείριση συνεχών διαδικασιών όσο και με την εφαρμογή ανεξάρτητων έργων ή αναπτυξιακών έργων. Επομένως, η ενότητα αυτή έχει ως βασικό σκοπό να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων ως μια τεχνική εφαρμογή ανάλογη με τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.

Η διαχείριση των κινδύνων και των απειλών αποτελεί μια γενική τεχνική που έχει αναπτυχθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της λειτουργίας και της διατήρησης της διαδικασίας της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ). Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει εκτίμηση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με μια προκαθορισμένη απειλή και αξιολόγηση των συνεπειών. Οι απειλές σε μια ακτή μπορεί να προκληθούν από τη φύση ή τον άνθρωπο. Έτσι, μια άγρια καταιγίδα ή ένα προτεινόμενο αναπτυξιακό σχέδιο σε περιβαλλοντικά ευάλωτη παράκτια περιοχή μπορούν εξίσου να θεωρηθούν ως πιθανές απειλές. Η τεχνική βοηθά στον καθορισμό της κατάλληλης τοποθεσίας και το σχεδιασμό υποδομών στην παράκτια ζώνη.

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω