Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ)

Η ενότητα "Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ)" σας εισάγει στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συστήματα αυτά, προκειμένου να υποστηρίξουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Η ενότητα περιγράφει το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας των ΓΠΣ, καθώς και τα πρακτικά οφέλη αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των συστημάτων αυτών. Ειδικότερα, επιδιώκεται η παροχή μιας πρακτικής υποστήριξης σε όσους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τα ΓΠΣ. Βασικά θέματα που καλύπτονται σε αυτήν την ενότητα είναι η λήψη αποφάσεων, η αναζήτηση δεδομένων, η ποιοτική διαχείριση δεδομένων καθώς και η διαχείριση έργων ΓΠΣ. Επιπλέον, παρατίθενται πραγματικά παραδείγματα από διάφορα μέρη της Ευρώπης, στα οποία αναδεικνύονται τα οφέλη αλλά και τα πιθανά προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση των ΓΠΣ. Σε αυτήν την ενότητα ενσωματώνονται, επίσης, χρήσιμες συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους ειδικούς σε ΓΠΣ, όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για προμηθευτές δεδομένων και προμηθευτές ΓΠΣ καθώς και για άλλα μέλη της κοινότητας χρηστών ΓΠΣ, έτσι ώστε να αναζητήσετε εκεί συμπληρωματικές πληροφορίες. Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν τα ΓΠΣ να είναι χρήσιμα για σας, τα προβλήματα που πιθανόν θα αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση τους, καθώς και πώς να συνεχίσετε την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος.