Υπάρχουν πολυάριθμοι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ), εκ των οποίων, όμως, κανένας δεν έχει συμφωνηθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Εδώ, παρουσιάζονται δύο παραδείγματα:

Εναλλακτικά, είναι δυνατό να ορίσουμε τα ΓΠΣ σε σχέση με τις συγκεκριμένες λειτουργίες που μας παρέχουν. Για παράδειγμα, ένα ΓΠΣ μπορεί (Davis, 1996):