Πρόκειται για χωρικά δεδομένα, οπότε υπάρχοντες χάρτες θα μπορούσαν, για αρχή, να αποτελέσουν μια καλή βοήθεια. Συγκεκριμένα, κατάλληλες πηγές θα μπορούσαν να είναι:

Για οποιοδήποτε από τα παραπάνω δεδομένα είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι η ακρίβεια του χωρικού συντελεστή των δεδομένων είναι επαρκής για τη μελέτη. Επίσης, θεωρείται σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια χρονική αποτύπωση προκειμένου να εκτιμηθεί το πότε αυτά τα δεδομένα ισχύουν (π.χ. η κολύμβηση αποτελεί συνήθως μόνο θερινή δραστηριότητα). Επειδή είναι πιθανό να υπάρχουν περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων στη χρήση των υπαρχόντων χαρτών, καλό είναι να κάνετε έναν έλεγχο προτού τους χρησιμοποιήσετε.