Εφαρμόζοντας τη δομή που παρουσιάστηκε προηγουμένως, το σχέδιο έχει ως εξής:

Σκοπός: να αναγνωριστούν οι περιοχές παράκτιας αντιπαράθεσης
Ανάγκες δεδομένων: η τοποθεσία των περιοχών διατήρησης της φύσης, των καναλιών ναυσιπλοΐας, και οι περιοχές κολύμβησης.
Μοντέλο: κάθε σύνολο δεδομένων για τις τοποθεσίες θα πρέπει να αποθηκεύεται ως ανεξάρτητο επίπεδο δεδομένων. Αυτά τα επίπεδα μπορούν στη συνέχεια να συνδυαστούν για να εξευρεθούν οι περιοχές όπου υπάρχει επικάλυψη. Πρόκειται για τις περιοχές όπου απαντούν αλληλοεπικαλυπτόμενες χρήσεις και αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει περίπτωση να μην ταυτίζονται με περιοχές όπου συναντάται αντιπαράθεση. Είναι απαραίτητο να ερμηνευτούν αυτές οι πληροφορίες έτσι ώστε να είναι χρήσιμες.
Συγκέντρωση δεδομένων: χρήση των τεχνικών που περιγράφηκαν στην απάντηση 2, για να συλλεχθούν τα δεδομένα.
Εισαγωγή δεδομένων: εισαγωγή των δεδομένων στο ΓΠΣ με χρήση των κατάλληλων μεθόδων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την πηγή των δεδομένων. Είναι όμως πιθανό να περιλαμβάνει σάρωμα και χειροκίνητη ψηφιοποίηση.
Έλεγχος του ΓΠΣ: χρήση των κατάλληλων πτυχών του λογισμικού ΓΠΣ για να συνδυαστούν τα επίπεδα των δεδομένων ώστε να παραχθεί μια εικόνα που να αποτυπώνει τις περιοχές που επικαλύπτονται (ενδεικτική της σύγκρουσης).
Λήψη απόφασης: οι τοποθεσίες αντιπαράθεσης θα σας επιτρέψουν να λάβετε αποφάσεις σχετικές με το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η αντιπαράθεση.