Μερικές από τις ιδιαίτερες συνέπειες χρήσης ΓΠΣ για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης είναι:

Γενικότερα, από τους ζωτικούς παράγοντες που περιγράφει ο Bowers (1992), διαφαίνεται ότι χωρίς την κατάλληλη κατανόηση των διαδικασιών διαχείρισης των δεδομένων ΓΠΣ και των παραγόμενων από τα ΓΠΣ, οι αποφάσεις που υποστηρίζονται από τα ΓΠΣ μπορεί να έχουν ελλείψεις ή να είναι ακατάλληλες.