Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Μελέτη περιπτώσεων

Με τα ακόλουθα παραδείγματα που αναδεικνύουν την ανάγκη για χρήση των ΓΠΣ ή τη χρήση ΓΠΣ στην παράκτια διαχείριση, επιδιώκεται να παρουσιαστούν οι προκλήσεις και τα οφέλη της χρήσης των ΓΠΣ, και επίσης ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί ένα ΓΠΣ. Στο τέλος του κάθε παραδείγματος υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας έτσι ώστε, εάν επιθυμείτε, να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες.

Στρυμονικός Κόλπος και Κόλπος της Ιερισσού, Ελλάδα.
Αυτό το παράδειγμα περιγράφει την περιοχή μελέτης ως μια ζώνη πολυσύνθετων και πολλαπλών χρήσεων, με εντατική χρήση για τουρισμό και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Η περιοχή υπόκειται, επίσης, σε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και συνθήκες περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Αυτό το παράδειγμα αναδεικνύει την πολυπλοκότητα μιας πραγματικής παράκτιας ζώνης και υπογραμμίζει την ανάγκη για γεωγραφική πληροφόρηση υψηλής ποιότητας προκειμένου να παραχθούν ορθές διαχειριστικές αποφάσεις. Παράδειγμα Στρυμονικού

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας, Ελλάδα.
Αυτό το παράδειγμα αναγνωρίζει την ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός Παράκτιου Παρατηρητηρίου για την εξασφάλιση γεωγραφικών δεδομένων και για την οργάνωση ενός προγράμματος παράκτιας παρακολούθησης. Επίσης, αναγνωρίζεται σαφώς η ανάγκη για επαρκή διαχείριση των πληροφοριών προκειμένου να ενημερωθούν οι παράκτιες διαχειριστικές αποφάσεις. Παράδειγμα Καβάλας

Ήπειρος, Ελλάδα.
Σε αυτό το παράδειγμα, τα "μη οργανωμένα και διασκορπισμένα" δεδομένα αναγνωρίζονται ως ένα κεντρικό πρόβλημα στην εφαρμογή ενός προγράμματος παράκτιας διαχείρισης. Το παράδειγμα περιγράφει μια δημιουργία ενός ΓΠΣ και μιας τράπεζας δεδομένων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανάγκη αυτή. Παράδειγμα Ηπείρου

Ύφαλοι Long, Duich και Alsh, Σκοτία.
Αυτό το παράδειγμα περιγράφει τις ανάγκες διαχείρισης δεδομένων οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικοτόπους και την ανάγκη να αναγνωριστούν Ειδικές Περιοχές Διατήρησης. Εξηγείται ο ρόλος ενός ΓΠΣ στη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση και παρουσίαση σχετικών δεδομένων. Παράδειγμα Ύφαλοι Long, Duich Alsh

Θάλασσα Wadden, Ολλανδία, Γερμανία και Δανία.
Σε αυτό το παράδειγμα, το ΓΠΣ χρησιμοποιείται για να καθοριστεί εάν είναι εφικτή η ίδρυση μιας Ιδιαίτερα Ευαίσθητης Θαλάσσιας Περιοχής (Particularly Sensitive Sea Area-PSSA) στη Θάλασσα του Wadden. Το ΓΠΣ χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών αξιών, του παραθαλάσσιου κινδύνου και την αναγνώριση, μέσω χωρικής ανάλυσης, ορίων PSSA. Παράδειγμα Θάλασσας Wadden

Μαύρη Θάλασσα και Θάλασσα Azov.
Αυτό το παράδειγμα έχει ληφθεί από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα για τη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο είχε ως σκοπό την ανάπτυξη ενός χωρικού σχεδίου για τη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα Azov. Με το παράδειγμα επεξηγείται το περιεχόμενο της χρήσης ΓΠΣ, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και ένα διάγραμμα ροής που παρουσιάζει τις αναλυτικές διαδικασίες. Παράδειγμα Μαύρης Θάλασσας και Θάλασσας ΑzovΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω