Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Εξάσκηση

Σας έχει ανατεθεί η παραγωγή ενός σχεδίου παράκτιας διαχείρισης για μια μικρή εκβολική περιοχή στη Βαλτική Θάλασσα. Στην περιοχή της εκβολής υπάρχουν σημαντικές περιοχές για τη διατήρηση της φύσης, όμως υπάρχει και ένα μικρό λιμάνι που χρησιμοποιείται για εμπορική ναυσιπλοΐα. Η περιοχή επίσης χρησιμοποιείται για ιστιοπλοΐα αναψυχής και για ιστιοπλοΐα και κολύμβηση. Προκειμένου να πάρετε κάποιες διαχειριστικές αποφάσεις, αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ). Ο πρωταρχικός στόχος του διαχειριστικού σχεδίου είναι να ελαττωθεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στους χρήστες και το φυσικό περιβάλλον και να θεμελιωθεί μια βάση για μελλοντική αειφορική χρήση της εκβολικής περιοχής.

Εργαστείτε μέσω των ακόλουθων ερωτήσεων που θα σας βοηθήσουν να σκεφτείτε πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το ΓΠΣ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποιες είναι οι πληροφορίες που χρειάζεστε για τη σύνταξη του διαχειριστικού σχεδίου;

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε τις περιοχές όπου υπάρχουν οι ανταγωνιστικές σχέσεις χρήσης-χρήσης και χρήσης-περιβάλλοντος. Πώς θα μπορούσατε να συλλέξετε αυτά τα δεδομένα;

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Χρησιμοποιώντας τη δομή που παρουσιάστηκε προηγουμένως στην ενότητα, ετοιμάστε ένα σύντομο σχέδιο έργου που θα αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούσατε το ΓΠΣ για να αναγνωρίσετε περιοχές αντιπαράθεσης.

 

Με όλα αυτά είστε σε θέση να έχετε ένα σύντομο προγραμματισμό έργου χρήσης του ΓΠΣ έτσι ώστε να υποστηριχθεί η διαχείριση μιας μικρής σε έκταση εκβολικής περιοχής. Στην πράξη, αυτό το σχέδιο θα πρέπει να είναι πιο λεπτομερές και να σχεδιαστεί πιο προσεκτικά. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της χρήσης ΓΠΣ θα πρέπει να θεωρηθούν σε σχέση με το κόστος εφαρμογής του συστήματος, τη διαθεσιμότητα και το κόστος των δεδομένων, τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατάρτισης, επιπλέον προσωπικό και με αλλαγές στις θέσεις εργασίας που μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη χρήση του ΓΠΣ.  


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω