Βρίσκεστε εδώ: / Έννοιες / Γενικές έννοιες

Τα ΓΣΠ ως μέρος του κύκλου λήψης αποφάσεων

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ) αποτελούν μόνο ένα συστατικό στοιχείο στον κύκλο ενεργειών της λήψης αποφάσεων. Ο κύκλος ενεργειών συνίσταται από τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Η Πραγματική κατάσταση

Αφορά την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται βελτιωμένη διαχείριση. Αντικείμενο μπορεί να είναι μια εκβολή, μια παραλία ή κάποια άλλη παράκτια μονάδα. Μια απλουστευμένη έκδοση της πραγματικότητας μπορεί να παρουσιαστεί μέσα από τη συλλογή δεδομένων. Τα δεδομένα είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν χωρικά στοιχεία και στοιχεία γνωρισμάτων (μη γεωγραφικά). Αυτά τα στοιχεία μαζί επιτρέπουν στο χρήστη του ΓΠΣ να προσδιορίσει "τι" συμβαίνει και "πού". Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ακρίβεια των δεδομένων που συλλέγονται να αντανακλά την πραγματική κατάσταση. Κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά σημαντική η λήψη αποφάσεων που στηρίζεται στις πηγές των δεδομένων και η διασφάλιση ότι τα συλλεχθέντα δεδομένα είναι υψηλής ποιότητας.

2. Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ)

Μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων, αυτά εισάγονται στο ΓΠΣ. Έτσι, το ΓΠΣ περιέχει κάποια "επίπεδα" δεδομένων, τα οποία ως σύνολο αναπαριστούν ένα μοντέλο της πραγματικότητας. Τα "επίπεδα" αυτά μπορούν να ενωθούν ή να συνδυαστούν για να αναγνωριστούν η γεωγραφική διάταξη και οι σχέσεις. Επιπλέον, η αποθήκευση των δεδομένων σε μία βάση, επιτρέπει επίσης τη χρήση τους για στατιστική και οποιαδήποτε άλλη αριθμητική ανάλυση.

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για την εισαγωγή δεδομένων, η καθεμία από τις οποίες μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά την ποιότητα αλλά και τη μορφή των δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων ΓΠΣ σε raster ή διανυσματική μορφή. Η μορφή των δεδομένων μπορεί, επίσης, να επηρεάσει και την ποιότητά τους.

 

 

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω